Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Žūklės klubas „Merkys“ 

Įstatai

 

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1.  Pilnas klubo pavadinimas yra žūklės klubas „Merkys“.

1.2.  Žūklės klubo „Merkys“ teisinė forma – asociacija.

1.3.  Žūklės klubas „Merkys” (toliau - Klubas) yra visuomeninis nepelno siekiantis juridinis asmuo, suburiantis asmenis, meškeriojančius museline meškere.

1.4.  Klubas turi finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, banko sąskaitą arba sąskaitas, antspaudą ir emblemą.

1.5.  Klubo ūkininiais/finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.6.  Klubas yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako tik savo turtu, kuris gali būti išieškotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už Klubo prievoles.

1.7.  Klubas turi teisę savo vardu sudarinėti sutartis, prisiimti įsipareigojimus.

1.8.  Klubo buveinė – Papilėnų g. 1-2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.9.  Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

 

2 straipsnis. Klubo tikslai

2.1.  Klubas propaguoja meškeriojimą museline meškere kaip vieną sportiškiausių ir ekologiškiausių meškeriojimo būdų.

2.2.  Klubas siekia išsaugoti lašišines ir kitas žuvis Merkio upėje ir jo baseine bei kituose sutartimis jam priskirtuose vandenyse.

2.3.  Klubas dalyvauja programose bei kitose veiklose, skirtose išsaugoti saugomas ir globojamas žuvų rūšis, kurias organizuoja Aplinkos ministerija, mokslo ir visuomeninės organizacijos.

2.4.  Klubas gali organizuoti ir dalyvauti Merkio baseino ir kitų jam sutartimis priskirtų vandenų aplinkos apsaugoje.

2.5.  Klubas savo veiklą derina su teritorijų, kuriose yra jam priskirti vandens telkiniai savivaldos organais, Aplinkos ministerija, žvejų organizacijomis.

2.6.  Klubas organizuoja sportinę ir/ar kitokią žvejybą sutartiniu pagrindu jam priskirtuose vandenyse bei, teisės aktų nustatyta tvarka, suderinęs su įgaliotomis įstaigomis, nustato juose žūklės režimą.

2.7.  Klubas organizuoja sportinės žūklės renginius.

2.8.  Klubas atlieka arba organizuoja žuvivaisos darbus jam priskirtuose vandenyse.

2.9.  Asociacijos pagrindinės ūkinės-komercinės veiklos yra:

       - kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);

       - sportinė ar mėgėjų žvejyba ir su ja susijusi veikla (93.19.20);

       - sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

       - kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29); 

 

3 straipsnis. Klubo nariai

3.1.  Klubą sudaro nariai ir kandidatai į Klubo narius (toliau “nariai - kandidatai”).

3.2.  Klubo nariu bei nariu - kandidatu gali būti asmuo, pripažįstantis šiuos įstatus, pritariantis Klubo veiklai bei mokantis nario mokestį.

3.3.  Nariu - kandidatu į Klubo narius tampama apsvarsčius pareiškėjo norą Klubo Taryboje ir pritarus jam paprasta balsų dauguma. Balsavimas dėl naujų Klubo narių - kandidatų priėmimo gali būti slaptas, jei to pageidauja ne mažiau nei 1/3 dalyvaujančių Klubo Tarybos narių.

3.4.  Klubo nariu tampama apsvarsčius pareiškėjo norą Klubo Taryboje ir pritarus jam paprasta balsų dauguma. Prašymas gali būti teikiamas tik ne mažiau nei vienerius metus pabuvus nariu-kandidatu. Kartu su prašymu tapti Klubo nariu turi būti pateiktos dviejų Klubo narių raštiškos rekomendacijos. Balsavimas dėl naujų Klubo narių priėmimo gali būti slaptas, jei to pageidauja ne mažiau nei 1/3 dalyvaujančių Klubo Tarybos narių.

4 straipsnis. Klubo narių bei narių - kandidatų teisės ir pareigos

4.1.  Klubo narys bei narys - kandidatas turi teisę, laikydamasis Klubo Tarybos nustatytos tvarkos, žvejoti Klubo vandenyse, dalyvauti organizacinėje Klubo veikloje, žuvų apsaugos bei veisimo veiklose, teikti pasiūlymus Klubo Tarybai.

4.2.  Klubo narys ir narys - kandidatas turi teisę bet kada savo noru išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ar kitaip Klubui nuosavybėn perduotos lėšos negrąžinami. Asmuo laikomas išstojęs iš Klubo nuo prašymo įteikimo dienos.

4.3.  Klubo narys ir narys - kandidatas turi teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Klubo susirinkime.

4.4.  Klubo narys ir narys - kandidatas turi teisę susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;

4.5.  Klubo narys ir narys - kandidatas privalo besąlygiškai vadovautis šiais Įstatais, visuotinio susirinkimo, prezidento bei Klubo Tarybos nutarimais.

4.6.  Klubo narys ir narys - kandidatas privalo reguliariai ir laiku mokėti nustatytą nario mokestį.

4.7.  Klubo narys ir narys - kandidatas gali naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis bei turėti kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

4.8.  Klubo nariams ir nariams – kandidatams, nesilaikantiems šių Klubo įstatų,  žvejo etikos arba nevykdantiems visuotinio susirinkimo, Prezidento ir Klubo Tarybos nutarimų, gali būti taikomos: pastaba, įspėjimas, bauda, pašalinimas iš Klubo. Klubo nariai ir nariai – kandidatai pašalinami iš klubo slaptu Klubo Tarybos narių balsavimu paprasta balsų dauguma.

 

5 straipsnis. Klubo valdymas

5.1.  Klubo aukščiausiuoju organu yra visuotinis susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą šaukia Klubo Prezidentas.

5.2.  Visuotinis susirinkimas:

        - dvejiems metams iš Klubo narių tarpo renka Klubo Tarybą;

        - atšaukia Klubo Tarybą;

        - išklauso Klubo Prezidento metinę Klubo veiklos ataskaitą;

        - tvirtina ateinančių metų darbo planą bei išlaidų sąmatą;

        - priima sprendimus dėl žūklės režimo Klubo vandenyse;

        - renka iždininką ir revizorių dvejų metų laikotarpiui;

        - nustato stojamojo mokesčio, Klubo nario bei nario-kandidato metinio bei kitų mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką. Mokesčių

          mokėjimo tvarka ir mokesčių dydžiai skelbiami Klubo metiniame informaciniame biuletenyje;

        - tvirtina metinę finansinę ataskaitą;

        - priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

        - priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

        - keičia bei papildo Įstatus;

        - atlieka kitas Įstatymų numatytas funkcijas.

5.3.  Neeilinis visuotinis Klubo narių susirinkimas gali būti šaukiamas, kai to pageidauja Klubo Prezidentas, Klubo Taryba arba ne mažiau kaip 1/3 Klubo narių.

5.4.  Apie šaukiamą Susirinkimą Prezidentas nariams praneša raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Susirinkimo dienos. Jeigu visi nariai sutinka, Susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šių terminų. Pranešime apie Susirinkimą nurodoma jo data, laikas, vieta ir darbotvarkė.

5.5.  Visuotinis Klubo narių susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Klubo narių. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Susirinkime dalyvauja Klubo narių.

5.6.  Sprendimai ir nutarimai priimami dalyvaujančiųjų susirinkime paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus keisti Klubo įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti arba likviduoti Klubą, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų Klubo narių balsų.

5.7.  Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai ir nariai-kandidatai. Kiekvienas Susirinkime dalyvaujantis narys ar narys-kandidatas, nepriklausomai nuo jo Klubo nario įnašų dydžio, turi vieną balsą.

5.8.  Visuotinio susirinkimo posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

5.9.  Vienasmenis valdymo organas yra Klubo Prezidentas. Kolegialus Klubo valdymo organas – Taryba.

5.10.  Klubo Tarybą sudaro 5 (penki) nariai. Klubo Tarybos nariais negali būti nariai -kandidatai. Klubo Tarybos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei pusė Tarybos narių. Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų narių paprasta balsų dauguma. Reikalaujant daugiau nei 1/3 dalyvaujančiųjų Tarybos narių balsavimas gali būti slaptas. Klubo nariai ir nariai - kandidatai gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise, jei tam neprieštarauja Taryba.

5.11.  Klubo Tarybos pirmininkas yra Klubo Prezidentas.

5.12.  Visuotinis narių susirinkimas gali perrinkti iki dviejų Tarybos narių nesibaigus jų įgaliojimo laikui, bet ne dažniau nei vieną kartą per metus.

5.13.  Klubo Taryba:

         - renka Klubo Prezidentą iš Tarybos narių;

         - prezidento teikimu tvirtina viceprezidentą iš Tarybos narių;

         - atšaukia Klubo Prezidento ir viceprezidento paskyrimą;

         - priima ir šalina Klubo narius bei narius-kandidatus;

         - laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų kontroliuoja Prezidento ir viceprezidento veiklą;

         - nagrinėja pasiūlymus ir skundus;

         - siūlo Klubo varžybų grafiką;

         - pateikia Klubo dokumentus ir kitą informaciją apie Klubo veiklą Klubo nariams ir nariams - kandidatams

           per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo raštiško prašymo pateikimo datos

         - atsiskaito už savo veiklą visuotiniuose susirinkimuose.

5.14.  Klubo prezidentas:

         - organizuoja ir vadovauja Tarybos veiklai;

         - pasirašo sutartis, finansinius ir tarnybinius dokumentus;

         - atstovauja Klubui santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

         - skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

         - šaukia ir organizuoja eilinį ir neeilinį visuotinį susirinkimą;

         - praneša valstybės institucijoms apie Klubo steigimo dokumentų pakeitimus;

         - teikia Tarybai svarstyti sutarčių tarp Klubo ir trečiųjų asmenų projektus;

         - suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;

         - atlieka finansines operacijas, reikalingas Klubo projektų įgyvendinimui, taip pat atidaro ir uždaro Klubo atsiskaitomąsias ir

           valiutines sąskaitas bankuose;

         - priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

         - rengia ir pateikia Visuotiniam Klubo narių susirinkimui Klubo veiklos ataskaitą;

         - vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

5.15.  Nesant Klubo Prezidento (jam sergant, išvykus ar kitais atvejais), jį pavaduoja Klubo viceprezidentas.

 

6 straipsnis. Klubo lėšos  

6.1.  Klubo lėšas sudaro:

        - stojamieji, Klubo nario, nario-kandidato ir kiti mokesčiai,

        - fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

        - nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

        - kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;

        - skolinto kapitalo lėšos;

        - kitos teisėtai gautos lėšos.

6.2.  Klubo lėšos naudojamos Klubo įstatuose numatytos veiklos finansavimui, vadovaujantis Klubo Tarybos ir visuotinio Klubo narių susirinkimo nutarimais;

6.3.  Klubo lėšomis disponuoja Klubo Prezidentas.

 

7 strapsnis. Finansinės veiklos kontrolė

7.1.  Klubo finansinės veiklos kontrolę, Klubo įstatuose nustatyta tvarka, vykdo Klubo revizorius.

7.2.  Revizorius:

      - tikrina metinės finansinės atskaitomybės bei kitus buhalterinius dokumentus;

      - atlieka Klubo finansinės veiklos patikrinimus Klubo narių visuotinio susirinkimo, Klubo Tarybos ar Klubo Prezidento pavedimu;

      - artimiausiame Klubo narių susirinkime ar Klubo Tarybos posėdyje praneša apie visus patikrinimo rezultatus.

7.3.  Klubo Prezidentas ir Klubo Taryba privalo pateikti revizoriui visus jo reikalaujamus  finansinės veiklos bei kitus buhalterinius dokumentus.

7.4.  Klubo revizorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Klubo finansinės veiklos kontrolę ar Klubo finansinės veiklos pažeidimų slėpimą.

7.5.  Už Revizoriaus darbą Klubas gali išmokėti atlyginimą.

7.6.  Klubo Taryba privalo pateikti valstybės kontrolės istitucijoms bei įstaigos įstatuose numatytiems finansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus Klubo finansinės

veiklos bei kitus buhalterinius dokumentus.

           

8 straipsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka.

8.1.  Klubo pranešimai ir skelbimai, su kuriais reikia supažindinti Klubo narius ir kitus asmenis, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas” bei internetiniame tinklalapyje http://www.merkys.lt

8.2.  Už viešos informacijos skelbimą atsakingas Klubo Prezidentas.

 

9 straipsnis. Asociacijos filialai ir atstovybės

9.1.  Filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Civilinio kodekso, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2.  Sprendimą dėl Klubo filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo priima Klubo Taryba.

9.3.  Klubo filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Klubo Taryba. Klubo filialų ir atstovybių valdymo organus skiria ir atšaukia Klubo Taryba.

 

10 straipsnis. Klubo įstatų keitimo ir papildymo tvarka

10.1.  Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Klubo įstatus turi Klubo Prezidentas, Klubo Taryba, Klubo narių visuotinis susirinkimas.

10.2.  Klubo įstatų pakeitimus ar papildymus tvirtina Klubo narių visuotinis susirinkimas 2/3 visų Klubo narių balsų dauguma.

10.3.  Įstatų pakeitimai ar papildymai įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nuo įstatų įregistravimo datos.

 

11 straipsnis. Klubo reorganizavimas ir likvidavimas

11.1.  Klubas reorganizuojamas ir likviduojamas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

11.2.  Sprendimą dėl Klubo reorganizavimo ar likvidavimo turi teisę primti tik Klubo narių visuotinis susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų Klubo narių balsų dauguma.

11.3.  Reorganizuojant ar likviduojant Klubą, turtas ir lėšos, likę patenkinus Klubo kreditorių reikalavimus dėl Klubo turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Klubo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priimdamas sprendimą reorganizuoti ar likviduoti Klubą.

11.5.  Klubo nariai-kandidatai, Klubo nariai savanoriškai išstoję arba pašalinti iš Klubo negali pretenduoti į dalinamą likviduoto Klubo lėšas.

 

Įstatai patvirtinti 2008 m. balandžio 3 d. visuotinio narių susirinkimo.

Įstatai pasirašyti 2008 m. rugsėjo 29 d.

 

Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas Vladimir Adelšin