Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kviečiame dalyvauti 2017 m. "Merkio taurės" varžybose,

kurios vyks liepos 22 d. Merkyje ties Puvočiais (Varėnos raj.). 

 

Varžybas remia:

Lietuvos sportinės žūklės federacija

Renginio tvarkaraštis:
Dalyvių registracijos pradžia: 9:00 val.
Dalyvių registracijos pabaiga: 10:00 val.
Renginio atidarymas: 10:20 val.
Varžybų pradžia: 11:00 val.
Varžybų pabaiga: 17:00 val.
Rezultatų pridavimas vyr. teisėjui: iki 18:00 val.
Rezultatų skelbimas ir renginio uždarymas: 18:30 val.
Renginys yra nemokamas.
 

2017 METŲ „MERKIO TAURĖS“ VARŽYBŲ TAISYKLĖS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Tradicinės 2017 metų žūklės museline meškere varžybos „Merkio taurė“ vyks liepos
mėn. 22 d. Varėnos rajone, netoli Puvočių. Varžybų dalyvių registracija vyks
stovyklavietėje ties Merkio ir Grūdos santaka iki 10 val. Trys geriausiai pasirodę varžybų
dalyviai iškovos teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos XXXII žūklės museline meškere
čempionate.

1.2. Varžybas organizuoja Žūklės klubas MERKYS. Varžybos tradiciškai yra skiriamos
aktyviems ankstesnių metų Lietuvos muselininkams prisiminti ir pagerbti.
1.3. Žūklės museline meškere varžybos „Merkio taurė“ – sportinės žvejybos varžybos,
naudojant įprastą muselinę meškerę, muselinį valą, muselinę ritę ir dirbtines museles,
dalyviams varžantis tarpusavyje pagal šias, iš anksto nustatytas taisykles.
1.4. Kiekvienas varžybų dalyvis yra pats atsakingas už savo saugumą varžybų metu.
Varžybų organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, padarytą varžybų dalyviui ar jo
turtui varžybų metu.
1.5. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti ir registracijos metu pateikti galiojantį leidimą,
suteikiantį teisę žvejoti Merkyje (Dzūkijos nacionalinio parko ribose). Dalyviai, neturintys
galiojančio leidimo – diskvalifikuojami.
1,6. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti graibštelį žuviai paimti, kad sugautas žuvis
galima būtų saugiai paleisti atgal į upę.
1.7. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti rašymo priemonę (kad galėtų išmatuoti savo
porininko sugautos žuvies ilgį ir užsirašyti lape jos rūšį ir ilgį).

2. VARŽYBŲ PRINCIPAI

2.1. Varžybos trunka 6 valandas be pertraukų.
2.2. Varžyboms parenkami vienas arba du upės ruožai, priklausomai nuo pareiškusių norą
dalyvauti dalyvių skaičiaus. Kiekvieno ruožo ilgis ne didesnis nei 4,5 kilometro. Jei prireikia
dviejų ruožų, tai jie nustatomi vienas greta kito. Jų sąlyčio taškas – Grūdos upės žiotys. Jei
užtenka vieno ruožo, tai jo apatinė riba bus Grūdos žiotys. Nustatant ruožo ilgį, bus
laikomasi principo, kad vidutinis varžybų dalyvių tankumas ruože būtų ne daugiau kaip po
penkis varžybų dalyvius kilometrui.
2.3. Varžybų dalyviai burtų tvarka suskirstomi poromis. Kiekvienai porai burtų tvarka
priskiriamas ruožas. Poros, kurioms priskirtas konkretus ruožas, negali žvejoti kito ruožo
ribose ir už ruožų ribų.
2.4. Žvejų teisės ir pareigos poroje nustatomos taip:
2.4.1. burtų tvarka nustatoma, kuris iš poros bus vedantysis ir kuris bus vedamasis pirmąją
žūklės valandą. Kas valandą vedantysis su vedamuoju keičiasi funkcijomis
(vedantysis tampa vedamuoju, o vedamasis – vedančiuoju);
2.4.2. vedantysis turi teisę rinktis neužimtą žvejybos vietą priskirtame
ruože. Vedamasis turi labai nenutolti nuo vedančiojo (geriausiai, kad atstumas tarp
porininkų būtų ne didesnis nei 40 metrų), kad pastarajam paprašius galėtų nedelsiant ateiti
ir pamatuoti sugautą žuvį. Vedamasis negali žvejoti;
2.4.3. vedamasis turi išmatuoti ir užsirašyti vedančiojo sugautos žuvies rūšį ir ilgį;
2.4.4. sprendimas bristi žvejoti per upę gali būti priimamas tik abiejų porininkų sprendimu.
Jei vedamasis bristi atsisako, tai neturėtų vedantysis. O jei vedantysis upę nusprendžia
perbristi be porininko sutikimo, tai, prireikus matuoti žuvį, jis turi perbristi atgal ir atnešti
žuvį graibštelyje;
2.4.5. jei turinčiam išmatuoti sugautą žuvį vedamajam yra sudėtinga pasiekti žuvį pagavusį
vedantįjį, tai pastarojo pareiga yra prieiti prie matavimą atlikti turinčio porininko ir pateikti
jam žuvį matavimui.
2.5. Jei dėl žvejo kaltės žuvies paleisti gyvos atgal į upę nepavyksta, ji į varžybų įskaitą
neįtraukiama.
2.6. Atstumas tarp žvejojančių varžybų dalyvių iš skirtingų porų gali būti mažesni nei 20
metrų tik tokiu atveju, jei nei vienas iš jų neprieštarauja.

3. TEISĖJAI

3.1. Varžybų teisėjai yra: vyriausiasis teisėjas, varžybų sekretorius, ir ruožų teisėjai. Jei
varžybose dalyvių susirenka mažiau nei 20, tai visi dalyviai žvejoja tame pačiame ruože ir
ruožo teisėjas neskiriamas (jo pareigas, kartu su savosiomis, atlieka vyriausiasis teisėjas).
3.2. Vyriausiojo varžybų teisėjo teisės ir pareigos: skelbti varžybų pradžią ir pabaigą,
skelbti varžybų rezultatus, duoti nurodymus ruožų teisėjams (jei jie yra) ir priimti galutinį
sprendimą kilus nesutarimams.
3.3. Varžybų sekretoriaus teisės ir pareigos: parengti varžybų protokolą, sumuoti varžybų
rezultatus ir vykdyti kitus vyriausiojo varžybų teisėjo nurodymus.
3.4. Ruožo teisėjo teisės ir pareigos: stebėti, kas vyksta jam priskirtame ruože ir prižiūrėti
taisyklių laikymąsi.
3.5. Jei varžybų dalyvis, nesilaiko šių taisyklių, neatsižvelgia į teisėtus savo porininko
reikalavimus, nevykdo ruožo teisėjo nurodymų ir/arba trukdo kitiems varžybų dalyviams,
ruožo teisėjas gali skirti šias nuobaudas: įspėti; išbraukti iš įskaitos laimikį; diskvalifikuoti
dalyvį. Bet kurio varžybų dalyvio diskvalifikaciją turi patvirtinti vyriausiasis varžybų teisėjas.
3.6. Apie kiekvieną paskirtą drausminę nuobaudą turi būti informuotas vyriausiasis
teisėjas.

4. LAIMIKIAI, JŲ APSKAITA IR ELGESYS SU ŽUVIMI

4.1. Varžybose yra įskaitomi tik kiršliai ir upėtakiai ne mažesnės negu 25 cm.
4.2. Kiekviena pagauta ir išmatuota žuvis, atitinkanti šių taisyklių reikalavimus, yra
įvertinama

taškais pagal formulę:

Y = 100 + 20·X,

kur: Y - taškų kiekis; X - žuvies ilgis cm.

Pavyzdžiai:

35 cm kiršlys, Y = 100 + 20·35 = 800 taškų;

26 cm upėtakis, Y = 100 + 20·26 = 620 taškų;

41 cm kiršlys, Y = 100 + 20·41 = 920 taškų.

4.3. Jei varžybų dalyvis nori, kad jo pagauta žuvis būtų įskaityta, jis privalo pateikti žuvį
teisėjui graibštelyje.
4.4. Už matavimą atsakingas porininkas išmatuoja žuvį nuo nosies galiuko iki apatinės
uodegos peleko atšakos galo ir užrašo duomenis bei žuvies pagavimo laiką į sektoriaus
protokolą. Sugautos žuvies ilgis apvalinamas iki artimiausio didesnio centimetro.
5.5. Išmatavus laimikį už matavimą atsakingas porininkas privalo žuvį ištraukti iš tinklelio,
išimti kabliuką, atgaivinti žuvį ir ją paleisti, visais šiais veiksmais padarydamas laimikiui kuo
mažiau žalos.
5.6. Jei dalyvis nenori, kad laimikis būtų įskaitytas, leidžiama žuvį paleisti iš karto,
nepateikus jos teisėjui.
5.7. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas įsmigęs pagautai žuviai
burnos srityje.
5.8. Įskaitoma tik žuvis pagauta varžybų metu arba užkibusios varžybų metu, bet
ištrauktos ir išmatuotos ne vėliau, kaip 10 minučių po varžybų pabaigos.
5.9. Pasibaigus varžyboms, visos dalyvių poros pateikia savo įrašus apie pagautas žuvis
varžybų vyriausiajam teisėjui.
5.10. Varžybų metu tiek dalyviai, tiek teisėjai privalo elgtis su žuvimis laikydamiesi šių
nurodymų:
5.10.1. Jei įmanoma, žuvis turi būti išmatuojama neišimant iš tinklelio ir paleidžiama kuo
mažiau liečiant ją rankomis.
5.10.2. Jei žuvis yra liečiama rankomis, rankos prieš tai turi būti sudrėkintos ir atvėsintos
vandenyje.
5.10.3. Nešimo matuoti, matavimo, atkabinimo ir paleidimo metu žuvį rekomenduojama
kiek galima ilgiau laikyti vandenyje. Jei to neįmanoma, rekomenduojama nelaikyti žuvies
ore ilgiau, kaip 15 sekundžių. Jei, norint išmatuoti, atkabinti ir paleisti žuvį, ją tenka laikyti
ore ilgiau, nei 15 sekundžių, rekomenduojama drėkinti žuvies žiaunas vandeniu.

5. ĮRANKIAI IR MUSELĖS

5.1. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti tik vieną muselinę meškerę, kuri
neviršija 12 pėdų (366 cm) ilgio.
5.2. Varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti
paruoštos žvejybai (valas suvertas, ritė įstatyta į meškerės laikiklį, musės pririštos).
5.3. Visi varžybų dalyviai privalo turėti graibštelius, skirtus pagautai žuviai išgriebti.
Rekomenduojama, kad tinkliuko medžiaga būtų minkšta ir neturėtų mazgų.
5.4. Varžybų dalyviai varžybų metu yra patys atsakingi už savo žvejybinę įrangą.
5.5. Varžybose gali būti naudojamas bet kuris serijinės gamybos muselinis valas. Valas
gali būti plaukiantis, skęstantis ar skęstančiu galu.
5.6. Prie valo ir pavadėlio yra draudžiama tvirtinti bet kokius plaukiančius ar skęstančius
priedus, taip pat ir kibimo indikatorius.
5.7. Varžybose gali būti naudojamas pavadėlis, kurio ilgis neviršija dvigubo meškerės ilgio.
5.8. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti ne daugiau 3 dirbtinių muselių, tarp
kurių, pavadėliui laisvai kabant, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. atstumas.
5.9. Visos varžybose naudojamos muselės turi būti arba surištos ant kabliukų be
užkarpėlių, arba užkarpėlės turi būti visiškai užlenktos/nulaužtos.
5.10. Muselės gali būti tiek plaukiančios, tiek skęstančios. Muselė turi būti surišta ant
vienšakio kabliuko. Kabliukų dydžiai - neribojami.
5.11. Museles galima sunkinti viena ne daugiau kaip 4 mm skersmens metaline galvute,
arba sunkinant muselės kūną, arba naudoti abu museles sunkinimo budus kartu.
Pastaraisiais atvejais svoris ant kūnelio turi būti uždengtas kitomis medžiagomis.
5.12. Draudžiama naudoti museles, kurių konstrukcijoje panaudotos plastikinės vandens
gyvių imitacijos, presuotas ar kitaip lydant suformuotas plastikas (plastmasė, guma,
silikonas). Leidžiama naudoti tik liejimo/ tempimo būdu pagamintas vienodo apvalaus
skerspjūvio rišimo medžiagas. Jos negali išsikišti už kabliuko užuolankos daugiau kaip 1cm.
5.13. Draudžiama naudoti atraktantus, suteikiančius muselėms skonį ir/ar aromatą.


6. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

6.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 1,5 val. po varžybų pabaigos.
6.2. Laimėtojais yra skelbiami 3 daugiausiai taškų surinkę varžybų dalyviai.
6.3. Varžybų nugalėtoju ir I vietos laimėtoju skelbiamas didžiausią taškų skaičių surinkęs
dalyvis, mažiau taškų už I vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas II vietos
laimėtoju, mažiau taškų už II vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas III
vietos laimėtoju ir t.t.
6.4. Dviem ar daugiau dalyvių surinkus vienoda taškų skaičių, laikoma, kad nugalėtojas
yra mažesnį žuvų skaičių pagavęs varžybų dalyvis, o jei sutampa ir žuvų skaičius,
nugalėtoju laikomas ilgesnę žuvį pagavęs varžybų dalyvis. Sutapus visiems trims
kriterijams dalyviams skiriama vienoda vieta. Tokiu atveju žemesnė pozicija paliekama
tuščia.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Varžybose gali dalyvauti visi asmenys, sulaukę 18 metų.
7.2. Varžybų dalyviams ir teisėjams varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama.
7.3. Varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad jų metu padaryta foto ir/ar video medžiaga gali
būti panaudota populiarinant principą pagavai paleisk ir siekiant populiarinti žvejybą
museline meškere bei šį renginį.

naujostaisykles

 

limituota13

prasomelast

 

paremkite13