Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kviečiame dalyvauti 2019 m. "Merkio taurės" varžybose,

kurios vyks liepos 20 d. Merkyje ties Buikų kaimu (Šalčininkų raj.). 

 

Varžybas remia: 

Lietuvos sportinės žūklės federacija

 

Renginio starto vieta: Šalčininkų rajone, aikštelėje prie tilto per Merkį prie Buikų kaimo (prie Grybo).

 

Renginio tvarkaraštis:

Dalyvių registracijos pradžia: 9:00 val. 

Dalyvių registracijos pabaiga: 10:00 val.

Renginio atidarymas: 10:20 val.

Varžybų pradžia: 11:00 val.

Varžybų pabaiga: 17:00 val.

Rezultatų pateikimas vyr. teisėjui: iki 18:00 val.

Rezultatų skelbimas ir renginio uždarymas: 18:30 val.

Dalyvio mokestis 5 eurai, bus skiriamas Lietuvos muselinės rinktinės rėmimui. 

 

 

2019 METŲ „MERKIO TAURĖS“ VARŽYBŲ TAISYKLĖS

 

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Tradicinės 2019 metų žūklės museline meškere varžybos „Merkio taurė“ vyks liepos mėn. 20 d. Šalčininkų rajone, netoli Buikų kaimo prie tilto per Merkį (prie Grybo). Varžybų dalyvių registracija vyks stovyklavietėje ties tiltu per Merkį iki 10 val. Trys geriausiai pasirodę varžybų dalyviai iškovos teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos XXXIV žūklės museline meškere čempionate.

1.2. Varžybas organizuoja Žūklės klubas MERKYS. Varžybos tradiciškai yra skiriamos aktyviems ankstesnių metų Lietuvos muselininkams prisiminti ir pagerbti.

1.3. Žūklės museline meškere varžybos „Merkio taurė“ – sportinės žvejybos varžybos, naudojant įprastą muselinę meškerę, muselinį valą, muselinę ritę ir dirbtines museles, dalyviams varžantis tarpusavyje pagal šias, iš anksto nustatytas taisykles.

1.4. Kiekvienas varžybų dalyvis yra pats atsakingas už savo saugumą varžybų metu. Varžybų organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, padarytą varžybų dalyviui ar jo turtui varžybų metu.

1.5. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti ir registracijos metu pateikti galiojantį leidimą, suteikiantį teisę žvejoti Merkio aukštupyje (arba teisę į nemokamą žvejybą). Dalyviai, neturintys galiojančio leidimo – diskvalifikuojami.

1,6. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti graibštelį žuviai paimti, kad sugautas žuvis galima būtų saugiai paleisti atgal į upę.

1.7. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti rašymo priemonę (kad galėtų išmatuoti savo porininko sugautos žuvies ilgį ir užsirašyti lape jos rūšį ir ilgį).

2. VARŽYBŲ PRINCIPAI

2.1. Varžybos trunka 6 valandas be pertraukų.

2.2. Varžyboms parenkami vienas upės ruožas, priklausomai nuo pareiškusių norą dalyvauti dalyvių skaičiaus. Ruožo ilgis turėtų būti ne didesnis nei 20 kilometrų. Nustatant ruožo ilgį, bus laikomasi principo, kad vidutinis varžybų dalyvių tankumas ruože būtų ne daugiau kaip vienas varžybų dalyvis kilometrui.

2.3. Varžybų dalyviai burtų tvarka suskirstomi poromis.

2.4. Žvejų teisės ir pareigos poroje nustatomos taip:

2.4.1. burtų tvarka nustatoma, kuris iš poros bus vedantysis ir kuris bus vedamasis pirmąją žūklės valandą. Kas valandą vedantysis su vedamuoju keičiasi funkcijomis (vedantysis tampa vedamuoju, o vedamasis – vedančiuoju);

2.4.2. vedantysis turi teisę rinktis neužimtą žvejybos vietą priskirtame ruože. Vedamasis turi labai nenutolti nuo vedančiojo (geriausiai, kad atstumas tarp porininkų būtų ne didesnis nei 40 metrų), kad pastarajam paprašius galėtų nedelsiant ateiti ir pamatuoti sugautą žuvį. Vedamasis negali žvejoti;

2.4.3. vedamasis turi išmatuoti ir užsirašyti vedančiojo sugautos žuvies rūšį ir ilgį;

2.4.4. sprendimas bristi žvejoti per upę gali būti priimamas tik abiejų porininkų sprendimu. Jei vedamasis bristi atsisako, tai neturėtų vedantysis. O jei vedantysis upę nusprendžia perbristi be porininko sutikimo, tai, prireikus matuoti žuvį, jis turi perbristi atgal ir atnešti žuvį graibštelyje;

2.4.5. jei turinčiam išmatuoti sugautą žuvį vedamajam yra sudėtinga pasiekti žuvį pagavusį vedantįjį, tai pastarojo pareiga yra prieiti prie matavimą atklikti turinčio porininko ir pateikti jam žuvį matavimui.

2.5. Jei dėl žvejo kaltės žuvies paleisti gyvos atgal į upę nepavyksta, ji į varžybų įskaitą neįtraukiama.

2.6. Atstumas tarp žvejojančių varžybų dalyvių iš skirtingų porų gali būti mažesni nei 20 metrų tik tokiu atveju, jei nei vienas iš jų neprieštarauja.

3. TEISĖJAI

3.1. Varžybų teisėjai yra: vyriausiasis teisėjas ir varžybų sekretorius.

3.2. Vyriausiojo varžybų teisėjo teisės ir pareigos: skelbti varžybų pradžią ir pabaigą, skelbti varžybų rezultatus, duoti nurodymus ruožų teisėjams (jei jie yra) ir priimti galutinį sprendimą kilus nesutarimams.

3.3. Varžybų sekretoriaus teisės ir pareigos: parengti varžybų protokolą, sumuoti varžybų rezultatus ir vykdyti kitus vyriausiojo varžybų teisėjo nurodymus.

3.4. Jei varžybų dalyvis, nesilaiko šių taisyklių, neatsižvelgia į teisėtus savo porininko reikalavimus, nevykdo ruožo teisėjo nurodymų ir/arba trukdo kitiems varžybų dalyviams, ruožo teisėjas gali skirti šias nuobaudas: įspėti; išbraukti iš įskaitos laimikį; diskvalifikuoti dalyvį. Bet kurio varžybų dalyvio diskvalifikaciją turi patvirtinti vyriausiasis varžybų teisėjas.

3.5. Apie kiekvieną paskirtą drausminę nuobaudą turi būti informuotas vyriausiasis teisėjas.

4. LAIMIKIAI, JŲ APSKAITA IR ELGESYS SU ŽUVIMI

4.1. Varžybose yra įskaitomi tik kiršliai ir upėtakiai ne mažesnės negu 25 cm.

4.2. Kiekviena pagauta ir išmatuota žuvis, atitinkanti šių taisyklių reikalavimus, yra įvertinama taškais pagal formulę:

Y = 100 + 20·X,

kur: Y - taškų kiekis; X - žuvies ilgis cm.

Pavyzdžiai:

35 cm kiršlys, Y = 100 + 20·35 = 800 taškų;

26 cm upėtakis, Y = 100 + 20·26 = 620 taškų;

41 cm kiršlys, Y = 100 + 20·41 = 920 taškų.

4.3. Jei varžybų dalyvis nori, kad jo pagauta žuvis būtų įskaityta, jis privalo pateikti žuvį matavimui graibštelyje.

4.4. Už matavimą atsakingas porininkas išmatuoja žuvį nuo nosies galiuko iki apatinės uodegos peleko atšakos galo ir užrašo duomenis bei žuvies pagavimo laiką į sektoriaus protokolą. Sugautos žuvies ilgis apvalinamas iki artimiausio didesnio centimetro.

5.5. Išmatavus laimikį už matavimą atsakingas porininkas privalo žuvį ištraukti iš tinklelio, išimti kabliuką, atgaivinti žuvį ir ją paleisti, visais šiais veiksmais padarydamas laimikiui kuo mažiau žalos.

5.6. Jei dalyvis nenori, kad laimikis būtų įskaitytas, leidžiama žuvį paleisti iš karto, nepateikus jos teisėjui.

5.7. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas įsmigęs pagautai žuviai burnos srityje.

5.8. Įskaitoma tik žuvis pagauta varžybų metu arba užkibusios varžybų metu, bet ištrauktos ir išmatuotos ne vėliau, kaip 10 minučių po varžybų pabaigos.

5.9. Pasibaigus varžyboms, visos dalyvių poros pateikia savo įrašus apie pagautas žuvis varžybų vyriausiajam teisėjui.

5.10. Varžybų metu tiek dalyviai, tiek teisėjai privalo elgtis su žuvimis laikydamiesi šių nurodymų:

5.10.1. Jei įmanoma, žuvis turi būti išmatuojama neišimant iš tinklelio ir paleidžiama kuo mažiau liečiant ją rankomis.

5.10.2. Jei žuvis yra liečiama rankomis, rankos prieš tai turi būti sudrėkintos ir atvėsintos vandenyje.

5.10.3. Nešimo matuoti, matavimo, atkabinimo ir paleidimo metu žuvį rekomenduojama kiek galima ilgiau laikyti vandenyje. Jei to neįmanoma, rekomenduojama nelaikyti žuvies ore ilgiau, kaip 15 sekundžių. Jei, norint išmatuoti, atkabinti ir paleisti žuvį, ją tenka laikyti ore ilgiau, nei 15 sekundžių, rekomenduojama drėkinti žuvies žiaunas vandeniu.

5. ĮRANKIAI IR MUSELĖS

5.1. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti tik vieną muselinę meškerę, kuri neviršija 12 pėdų (366 cm) ilgio.

5.2. Varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos

žvejybai (valas suvertas, ritė įstatyta į meškerės laikiklį, musės pririštos).

5.3. Visi varžybų dalyviai privalo turėti graibštelius, skirtus pagautai žuviai išgriebti. Rekomenduojama, kad tinkliukų medžiaga būtų minkšta ir neturėtų mazgų.

5.4. Varžybų dalyviai varžybų metu yra patys atsakingi už savo žvejybinę įrangą.

5.5. Varžybose gali būti naudojamas bet kuris serijinės gamybos muselinis valas. Valas gali būti plaukiantis, skęstantis ar skęstančiu galu.

5.6. Prie valo ir pavadėlio yra draudžiama tvirtinti bet kokius plaukiančius ar skęstančius priedus, taip pat ir kibimo indikatorius.

5.7. Varžybose gali būti naudojamas pavadėlis, kurio ilgis neviršija dvigubo meškerės ilgio.

5.8. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti ne daugiau 3 dirbtinių muselių, tarp kurių, pavadėliui laisvai kabant, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. atstumas.

5.9. Visos varžybose naudojamos muselės turi būti arba surištos ant kabliukų be užkarpėlių, arba užkarpėlės turi būti visiškai užlenktos/nulaužtos.

5.10. Muselės gali būti tiek plaukiančios, tiek skęstančios. Muselė turi būti surišta ant vienšakio kabliuko. Kabliukų dydžiai - neribojami.

5.11. Museles galima sunkinti viena ne daugiau kaip 4 mm skersmens metaline galvute, arba sunkinant muselės kūną, arba naudoti abu museles sunkinimo budus kartu. Pastaraisiais atvejais svoris ant kūnelio turi būti uždengtas kitomis medžiagomis.

5.12. Draudžiama naudoti museles, kurių konstrukcijoje panaudotos plastikinės vandens gyvių imitacijos, presuotas ar kitaip lydant suformuotas plastikas (plastmasė, guma, silikonas). Leidžiama naudoti tik liejimo/ tempimo būdu pagamintas vienodo apvalaus skerspjūvio rišimo medžiagas. Jos negali išsikišti už kabliuko užuolankos daugiau kaip 1 cm.

5.13. Draudžiama naudoti atraktantus, suteikiančius muselėms skonį ir/ar aromatą.

6. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

6.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 1,5 val. po varžybų

pabaigos.

6.2. Laimėtojais yra skelbiami 3 daugiausiai taškų surinkę varžybų dalyviai.

6.3. Varžybų nugalėtoju ir I vietos laimėtoju skelbiamas didžiausią taškų skaičių surinkęs dalyvis, mažiau taškų už I vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas II vietos laimėtoju, mažiau taškų už II vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas III vietos laimėtoju ir t.t.

6.4. Dviem ar daugiau dalyvių surinkus vienoda taškų skaičių, laikoma, kad nugalėtojas yra mažesnį žuvų skaičių pagavęs varžybų dalyvis, o jei sutampa ir žuvų skaičius, nugalėtoju laikomas ilgesnę žuvį pagavęs varžybų dalyvis. Sutapus visiems trims kriterijams dalyviams skiriama vienoda vieta. Tokiu atveju žemesnė pozicija paliekama tuščia.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Varžybose gali dalyvauti visi asmenys, sulaukę 18 metų.

7.2. Varžybų dalyviams ir teisėjams varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama.

7.3. Varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad jų metu padaryta foto ir/ar video medžiaga gali būti panaudota populiarinant principą pagavai paleisk ir siekiant populiarinti žvejybą museline meškere bei šį renginį.

naujostaisykles

 

limituota13

prasomelast

 

paremkite13