Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lietuvos sportinės žūklės federacija

Žūklės klubas „Merkys“


2022 m. Lietuvos Respublikos

žūklės museline meškere čempionato organizavimo

NUOSTATAI

2022 m. vasario 15 d.

Vilnius

1. Bendrosios nuostatos ir pagrindinės naudojamos sąvokos

1.1. Šios nuostatos nusako Lietuvos žūklės museline meškere čempionato (toliau – Čempionatas) organizavimo tvarką, organizatorių ir sportininkų (varžybų dalyvių) bendrines teises, pareigas ir atsakomybes bei santykius tarp Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau – LSŽF), organizatoriaus (-ių) (toliau – Organizatorius) ir sportininko;

1.2. Čempionatas – aukšto meistriškumo sporto renginys – nacionalinio subjekto organizuojamas sporto renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir nacionalinės sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) sportininkaivaržosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją (laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai;

1.3. Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms;

1.4. Organizatorius – Lietuvos sportinės žūklės federacijos (LSŽF) įgaliota sporto organizacija (nacionalinis subjektas), rengiantis nacionalinį čempionatą ir administruojantis Rinktinės veiklą;

1.5. LSŽF – Lietuvos sportinės žūklės federacija.


2. Tikslai

2.1. Nustatyti ir atrinkti stipriausius šalies Sportininkus, galinčius atstovauti Lietuvos Respubliką tarptautinėse varžybose, žūklės museline meškere disciplinoje – kitaip, sudaryti Nacionalinę rinktinę (toliau – Rinktinė);

2.2. Populiarinti žūklės museline meškere sportą kaip ekologišką meškeriojimo būdą (visos varžybų metų sugaunamos žuvys yra paleidžiamos atgal į vandens telkinį, kuriame buvo sugautos, nedelsiant po teisėjo atlikto matavimo; meškeriojimas vykdomas tik kabliukais be užkarpėlių (angl. „barbless“);

2.3. Motyvuoti Sportininkus sistemingai treniruotis ir tobulėti dalyvaujant žūklės museline meškere varžybose;

2.4. Skatinti sportinės žūklės museline meškere plėtrą kaip fiziškai aktyvų ir aukšto meistriškumo sportą, stiprinti Lietuvos Rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose bei dalytis žiniomis ir inovacijomis apie sportinę žūklę museline meškere.


3. Čempionato organizavimas

3.1. Kiekvienais metais LSŽF suteikia teisę (įgalioja) Organizatoriui rengti Čempionatą ir sudaro su juo sutartį;

3.2. Čempionato Organizatorius turi būti LSŽF narys, atstovaujantis žūklės museline meškere sportą – šiuo metu – Asociacija Žūklės klubas „Merkys“, įmonės kodas 193189044, registracijos adresas Papilėnų g. 1-2, Vilnius;

3.3. Organizatorius rengia Čempionatą, jo etapus, taisykles ir t. t. laikantis LSŽF ir Sporto įstatymo reikalavimų; užtikrina, kad sporto renginių nuostatos ir (ar) taisyklės neprieštarautų ir maksimaliai atitiktų tarptautinės sporto šakos federacijos (šiuo atveju – International Sport Fly Fishing Federation (FIPS-Mouche) – Tarptautinė žūklės museline meškere federacija) taisyklėms;

3.4. Organizatorius turi sudaryti maksimaliai vienodas dalyvavimo varžybose sąlygas sąžiningai Sportininkų konkurencijai vykdyti;

3.5. Organizatorius gali perleisti čempionato etapų organizavimą sub-organizatoriams, sudarydamas su jais sutartį (-is);

3.6. Organizatorius (-iai) atsako už dalyvių ir žiūrovų saugumą varžybų metu. Organizuodamas sporto renginį, organizatorius privalo patvirtinti organizuojamo renginio nuostatus ir saugumo taisykles bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais gauti savivaldybės tarybos nustatytos savivaldybės institucijos pritarimą organizuoti sporto renginį;

3.7. Sporto varžybų, vykstančių vandenyje, metu turi būti asmuo, atsakingas už žmonių saugumą vandenyje;

3.8. Prieš sporto renginį (varžybų etapą) Organizatorius turi sudaryti galimybę dalyviams ir žiūrovams susipažinti su šio sporto renginio saugumo taisyklėmis;

3.9. Organizatoriai privalo įsigyti Renginių organizatorių civilinės atsakomybės draudimo polisą;

3.10. Varžybų Organizatorius, informuodamas apie renginį, kartu privalo nurodyti galimas rizikas asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu, ir rekomenduoti prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

3.11. Organizatorius privalo pradėti ir užbaigti renginį Lietuvos Respublikos ir LSŽF vėliavų pakėlimu ir nuleidimu, skambant Lietuvos Respublikos himnui;

3.12. Organizatorius įsipareigoja sumokėti LSŽF nario mokestį iki einamųjų metų gegužės 01 dienos.


4. Varžybos

4.1. 2022-iais metais Čempionatą sudaro 3 (trys) etapai (varžybos):

- Stovinčio vandens varžybosgegužės 07 d., tvenkinys Padvariškėse, Trakų sen., Vilniaus rajonas. Treniruotė  balandžio 30 d.

- Merkio taurė – birželio 18-19 d., Merkio upė, Šalčininkų rajonas;

- Finalas – rugpjūčio 20-21 d., Merkio upė, Puvočių kaimas, Varėnos rajonas.

4.2. Varžybų etapų ir jų saugumo taisyklės skelbiamos ne vėliau nei 30 (trisdešimt) dienų iki varžybų Organizatoriaus ir LSŽF viešinimo priemonėse.

 

5. Sportinės žūklės aukšto meistriškumo sportininkų licencijavimas

5.1. Aukšto meistriškumo sportininko licencijos kaina – 20 (dvidešimt) eurų;

5.2. Licencija privaloma visiems sportininkams, kurie dalyvauja karpių, muselinės, feeder, method feeder, poledinės, plūdinės, spiningo iš valčių, tvenkinių upėtakių žūklės Lietuvos čempionatuose;

5.3. Licencija galioja vienerius einamus metus, nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos;

5.4. Licencijos mokestį surenka Organizatorius iki pirmo Čempionato etapo pradžios;

5.5. Sportininkas įsigijęs licenciją turi teisę dalyvauti Lietuvos čempionate bet kurioje sportinės žūklės disciplinoje;

5.6. Licencijas apmokėjusių Sportininkų sąrašas teikiamas LSŽF kartu su pirmo Čempionato etapo protokolu.

 

6. Dalyviai

6.1. Čempionato dalyviais gali būti Sportininkai ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus;

6.2. Neįsigijęs licencijos asmuo neturi teisės dalyvauti Čempionate kaip Sportininkas;

6.3. Sportininkas, apmokėjęs licenciją kitoje sportinės žūklės disciplinoje, turi pateikti tai įrodančius dokumentus Organizatoriui iki Čempionato pirmojo etapo pradžios. Tuomet metinis dalyvio mokestis jam mažinamas 20 (dvidešimt) eurų;

6.4. Organizatoriui reikalaujant gali būti sudaromos sutartys tarp Organizatoriaus ir Sportininko dėl dalyvavimo varžybose;

6.5. Siekiant populiarinti žūklės museline meškere sportą, Čempionate gali dalyvauti ne aukšto sporto meistriškumo dalyviai – sportininkai mėgėjai (toliau – Mėgėjai), esant laisvų vietų;

6.6. Mėgėjų sportinės veiklos pasiekimai neįtraukiami į nacionalinius reitingus;

6.7. Mėgėjai negali būti kviečiami į nacionalinę rinktinę (toliau – Rinktinė);

6.8. Mėgėjai dalyvauja Čempionato etapų reitingavime kovojant dėl atskiro etapo laimėtojų apdovanojimų;

6.9. Sportininkams rekomenduojama turėti Sportininko sveikatos draudimo polisą, apdraudžiantį jo sveikatą būtent Čempionato (meškeriojimo sporto varžybų etapų) metu;

6.10. Varžybų dalyviai sumokėję startinį mokestį banko pavedimu, tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinę ir (ar) sutinka:

- su Čempionato nuostatais, varžybų taisyklėmis, saugos taisyklėmis;

- su šių nuostatų 2.10 punkte nurodyta informacija ir prisiima atsakomybę už sveikatos būklę dalyvaujant tokiame renginyje;

- dėl savo vardo, pavardės ir atvaizdų viešinimo sporto populiarinimo tikslais;

- su LSŽF pasirašytu dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu“

(https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/11/Atsakomybė-už-etikos-ir-antidopingo-pažeidimus.pdf);

- su LSŽF pasirašytu dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės“ (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/01/Sportinės-žūklės-saugumo-taisykles.pdf);

- su FIPS statuto 18 straipsniu dėl dopingo vartojimo ir atsakomybės už šiuos veiksmus (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/10/FIPSed_Statutes_18-article-doping.pdf);

6.11. Siekiant tinkamai identifikuoti ankstesniame punkte (5.10.) apibrėžtą sutikimą teikiantį asmenį, mokėjimai turi būti atliekami tik iš asmeninės banko sąskaitos. Nesant galimybės mokėti iš asmeninės banko sąskaitos, Sportininkas turi kreiptis raštu į varžybų Organizatorių dėl tolimesnių veiksmų.


7. Teisėjai

7.1. Čempionato teisėjų (toliau – Teisėjai) komandą formuoja Organizatorius;

7.2. Teisėjų darbo nuostatus rengia Organizatorius ir tvirtina LSŽF;

7.3. Teisėjų komandą sudaro: Vyriausiasis Teisėjas ir žvejybos Sektorių Teisėjai bei papildomai gali būti skiriami 2 (du) vyriausiojo Teisėjo padėjėjai;

7.4. Teisėjams gali būti mokama už jų atliktą Čempionato metu darbą pagal darbo arba sporto veiklos sutartis;

7.5. Su Teisėjais gali būti sudarytos dvišalės (Organizatorius ir Teisėjas) ar trišalės (Organizatorius, LSŽF irTeisėjas) veiklos sutartys;

7.6. Teisėjai privalo žinoti Čempionato varžybų (etapų) taisykles ir būti susipažinę su šiomis nuostatomis;

7.7. Teisėjas privalo atlikti savo pareigas vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo, nešališkumo principais;

7.8. Sektorių Teisėjas varžybų metu stebi Sportininko veiksmus, fiksuoja jo sugavimus nedelsiant įrašant juos į Sportininko protokolą, tikrina žvejybos įrangos atitikimą varžybų taisyklių reikalavimams, vadovaudamasis Čempionato taisyklėmis ir (ar) Teisėjo darbo nuostatais ir kitais, sportinės žūklės varžybas reglamentuojančiais teisės aktais ir reikalavimais;

7.9. Teisėjas turi teisę taikyti Sportininkui nuobaudas už varžybų taisyklių pažeidimus laikantis Teisėjų darbo nuostatų ir nuobaudų skyrimo tvarkos.

 

8. Mokesčiai ir finansavimas

8.1. Organizatorių naudojamos lėšos Čempionatui rengti:

- LSŽF lėšos, skirtos finansuoti Čempionatą;

- Sportininkų ir Mėgėjų sumokami mokesčiai (nustatomi Organizatoriaus);

- Pagal Paramos ir labdaros įstatymą tikslingai sportui gautos lėšos;

- Rėmėjų lėšos;

- Kitos lėšos.


9. Laimėjimų viešinimas ir paskelbimas

9.1. Čempionato varžybų (etapų) prizininkai skelbiami LSŽF ir Organizatoriaus viešinimo priemonėse (www.sportinezukle.lthttps://www.facebook.com/LTFFC_official-474396113031223) ne vėliau kaip: Organizatorius – 3 (trys) dienos nuo paskutinės varžybų dienos, LSŽF – ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) dienų po paskutinės varžybų dienos;

9.2. Lietuvos čempionai ir prizininkai paskelbiami viešai ne vėliau nei 30 (trisdešimt) dienų po paskutinio varžybų etapo;

9.3. Varžybų etapų rezultatai (protokolai) siunčiami į LSŽF el. paštu ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. ) ne vėliau kaip 3 (trys) dienos po etapo pabaigos;

9.4. Už 8 (aštuntame) punkte numatytų darbų atlikimą atsakingas Organizatorius ir LSŽF.


10. Nacionalinės rinktinės sudarymas

10.1. 2022 m. Rinktinės sudarymo nuostatus rengia Organizatorius ir teikia juos LSŽF tvirtinti iki 2022 m. vasario 20 d.

10.2. 2023 m. Rinktinės sudarymo nuostatus rengia Organizatorius ir teikia juos LSŽF tvirtinti iki 2022 m. vasario 20 d.


11.  Baigtinės nuostatos

11.1. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Organizatoriaus (juridinio asmens) vadovas;

11.2. Už šių nuostatų neįgyvendinimą gali būti taikomos finansinės nuobaudos, kurias nustato LSŽF vykdomasis komitetas;

11.3. LSŽF už šių nuostatų neįgyvendinimą atsako tiek, kiek tai numato Sporto įstatymas ir kiti teisės aktai;

11.4. Visi ginčai, tarp Sportininkų, Organizatorių ir LSŽF pirmiausiai sprendžiami tarpusavyje. Nepavykus išspręsti ginčų tarpusavyje, visos ginčo pusės turi teisę kreiptis į teismą. Visi Organizatoriaus ir LSŽFsprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

Nuostatus sudaro 7 (septyni) puslapiai

Nuostatus tvirtina:

Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas