Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

2023 m. Lietuvos Respublikos

žūklės museline meškere čempionato organizavimo

NUOSTATAI

2023 m. kovo 15 d.

Vilnius


1. Bendrosios nuostatos ir pagrindinės naudojamos sąvokos

1.1. Šios nuostatos nusako Lietuvos žūklės museline meškere čempionato (toliau – Čempionatas) organizavimo tvarką, organizatorių ir sportininkų (varžybų dalyvių) bendrines teises, pareigas ir atsakomybes bei santykius tarp Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau – LSŽF), organizatoriaus (-ių) (toliau – Organizatorius) ir sportininko (toliau – Sportininko);

1.2. Čempionatas – aukšto meistriškumo sporto žūklės museline meškere renginys – nacionalinio subjekto organizuojamas sporto renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir nacionalinės sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją (laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai;

1.3. Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto žūklės museline meškere varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms;

1.4. Organizatorius – Lietuvos sportinės žūklės federacijos (LSŽF) įgaliota meškeriotojų sporto organizacija (nacionalinis subjektas), rengiantis nacionalinį čempionatą ir administruojantis Rinktinės veiklą;

1.5. LSŽF – Lietuvos sportinės žūklės federacija;

1.6. FIPS-Mouche – International Sport Fly Fishing Federation – Tarptautinė sportinės žūklės museline meškere federacija.

 

2. Tikslai

2.1.  Nustatyti ir atrinkti stipriausius šalies Sportininkus, galinčius atstovauti Lietuvos Respubliką tarptautinėse varžybose, žūklės museline meškere disciplinoje (angl. fly fishing) – kitaip, sudaryti Nacionalinę rinktinę (toliau – Rinktinė);

2.2.  Populiarinti žūklės museline meškere sportą kaip ekologišką meškeriojimo būdą (visos varžybų metų sugaunamos žuvys yra paleidžiamos atgal į vandens telkinį, kuriame buvo sugautos, nedelsiant po teisėjo atlikto matavimo; meškeriojimas vykdomas tik kabliukais be užkarpėlių (angl. „barbless“);

2.3. Motyvuoti Sportininkus sistemingai treniruotis ir tobulėti dalyvaujant žūklės museline meškere varžybose;

2.4. Skatinti sportinės žūklės museline meškere plėtrą kaip fiziškai aktyvų ir aukšto meistriškumo sportą, stiprinti Lietuvos Rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose bei dalytis žiniomis ir inovacijomis apie sportinę žūklę museline meškere.


3. Čempionato organizavimas ir mokesčiai

3.1.  Kiekvienais metais LSŽF suteikia teisę (įgalioja) Organizatoriui rengti Čempionatą ir sudaro su juo sutartį;

3.2.  Čempionato Organizatorius turi būti LSŽF narys, atstovaujantis žūklės museline meškere sportą – šiuo metu – Asociacija Žūklės klubas „Merkys“, įmonės kodas 193189044, registracijos adresas Papilėnų g. 1-2, Vilnius, www.merkys.lt;

3.3. Organizatorius rengia Čempionatą, jo etapus, taisykles ir t. t. laikantis LSŽF ir Sporto įstatymo reikalavimų;

3.4. Organizatorius užtikrina, kad sporto renginių nuostatos ir (ar) taisyklės neprieštarautų ir maksimaliai atitiktų tarptautinės sporto šakos federacijos (šiuo atveju – International Sport Fly Fishing Federation (FIPS-Mouche) – Tarptautinė žūklės museline meškere federacija) taisyklėms, kaip tai nusakoma Sporto įstatyme;

3.5. Organizatorius turi sudaryti maksimaliai vienodas dalyvavimo varžybose sąlygas sąžiningai Sportininkų konkurencijai vykdyti;

3.6. Organizatorius gali perleisti čempionato etapų organizavimą sub-organizatoriams, sudarydamas su jais sutartį (-is);

3.7. Organizatorius (- iai) atsako už dalyvių ir žiūrovų saugumą varžybų metu. Organizuodamas sporto renginį, organizatorius privalo patvirtinti organizuojamo renginio nuostatus ir saugumo taisykles bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais gauti savivaldybės tarybos nustatytos savivaldybės institucijos pritarimą organizuoti sporto renginį;

3.8.  Sporto varžybų, vykstančių vandenyje metu turi būti asmuo, atsakingas už žmonių saugumą vandenyje;

3.9.  Prieš sporto renginį (varžybų etapą) Organizatorius turi sudaryti galimybę dalyviams ir žiūrovams susipažinti su šio sporto renginio saugumo taisyklėmis;

3.10. Organizatoriai privalo įsigyti Renginių organizatorių civilinės atsakomybės draudimo polisą;

3.11. Varžybų Organizatorius, informuodamas apie renginį, kartu privalo nurodyti galimas rizikas asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu, ir rekomenduoti prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

3.12. Organizatorius privalo pradėti ir užbaigti renginį Lietuvos Respublikos ir LSŽF vėliavų pakėlimu ir nuleidimu, skambant Lietuvos Respublikos himnui;

3.13. Sportininkai lygiomis dalimis apmoka Organizatoriui šiuos sporto mokesčius:

- LSŽF nario mokestį – 300 (trys šimtai) Eur;

- FIPS-Mouche nario mokestį – 300 Eur;

- Čempionato administravimo mokestį (Žūklės klubas „Merkys“) – 550 Eur; 

- Sportininko licencijos mokestį (LSŽF) – 20 Eur vienam asmeniui.

3.14. Mokesčių mokėjimo grafikas:

-  Sportininko licencijos kaina įskaičiuojama į Čempionato I etapo startinio mokesčio kainą;

- Likę mokesčiai – 1150 (vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt) Eur – sumokami visų Sportininkų, lygiomis dalimis, iki balandžio 01 d., žūklės klubui „Merkys“.

 

4. Sprendimų priėmimo tvarka ir reglamentavimas

4.1. Sportinės veiklos reglamentavimą nustato dokumentai:

- Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatai;

- Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere rinktinės formavimo nuostatai;

- Etapų varžybų taisyklės;

- Varžybų saugos taisyklės;

- Teisėjų darbo reglamentas;

- Kiti dokumentai.

4.2. Dokumentų projektus rengia Organizatorius ir suderinęs juos su LSŽF vadovu, pateikia juos visiems praeitų paskutinių metų muselinės žūklės Sportininkams susipažinti .

4.3. Organizatorius šaukia muselinės žūklės Sportininkų susirinkimą (gyvai arba interneto komunikacijos priemonėse), kuriuo metu svarstomi ir balsų dauguma preliminariai tvirtinami visi 4.1. punkte išvardinti dokumentai.

4.4. Sportininkų bendruomenės patvirtinti dokumentai vėliau tvirtinami Organizatoriaus tarybos ir LSŽF pagal kompetencijas, jei tai neprieštarauja pastarųjų veiklai, įstatams ir Lietuvos įstatymams.

4.5. Paskesnių metų dokumentų svarstymas ir tvirtinimas muselinės žūklės Sportininkų bendruomenėje vykdomas kiekvienų metų lapkričio mėnesio antrą trečiadienį.


5. Varžybos

5.1. Čempionatą 2023-iais metais sudaro šie varžybų etapai:

- Stovinčio vandens varžybos – balandžio 22 d. (perkelta iš balandžio 01 d.), tvenkinys ūkyje "Dzūkiškas upėtakis", Ežero g. 6, Seimeniškių kaimas, Alytaus raj.;  – organizuoja Suvalkijos muselininkų klubas (SMK), įm. k. 305094412;

- Merkio taurė – birželio 17 d., Merkio upė, poilsiavietė aukščiau Buikų kaimo, Šalčininkų rajonas – organizuoja Žūklės klubas „Merkys“, įm. k. 193189044;

- Čempionato finalas* – rugpjūčio 19 d., Merkio upė, poilsiavietė aukščiau Puvočių kaimo (aukščiau Merkio ir Grūdos santakos) Varėnos rajonas. * – renginio organizavimas planuojamas, tačiau nepatvirtintas.

5.2. Varžybų etapų ir jų saugumo taisyklės skelbiamos ne vėliau nei 30 (trisdešimt) dienų iki varžybų, Organizatoriaus ir LSŽF viešinimo priemonėse.

 

6. Sportinės žūklės aukšto meistriškumo sportininkų licencijavimas

6.1.Aukšto meistriškumo Sportininko licencijos (toliau – Licencija) kaina – 20 (dvidešimt) eurų;

6.2. Licencija privaloma visiems sportininkams, kurie dalyvauja karpių, muselinės, feeder, method feeder, poledinės, plūdinės, spiningo iš valčių, tvenkinių upėtakių žūklės Lietuvos čempionatuose;

6.3. Licencija galioja vienerius einamus metus, nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos; 

6.4. Licencijos mokestį surenka I etapo Organizatorius ar sub-organizatorius. Už licencijas gautos lėšos vėliau sumokamos:

- Sub-organizatoriaus – į Organizatoriaus sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienų po I etapo varžybų pabaigos;

- Organizatoriaus – į LSŽF sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų po I etapo varžybų pabaigos.

6.5. Įsigijęs Licenciją Sportininkas turi teisę dalyvauti Lietuvos čempionate bet kurioje sportinės žūklės disciplinoje.


7. Dalyviai

7.1. Čempionato dalyviais gali būti Sportininkai ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus;

7.2. Neįsigijęs Licencijos asmuo neturi teisės dalyvauti Čempionate;

7.3. Sportininkas, apmokėjęs Licenciją kitoje sportinės žūklės disciplinoje, turi pateikti tai įrodančius dokumentus Organizatoriui iki Čempionato pirmojo etapo pradžios;

7.4. Organizatoriui reikalaujant, gali būti sudaromos sutartys tarp Organizatoriaus ir Sportininko, dėl dalyvavimo varžybose;

7.5. Varžybų dalyvis, sumokėjęs startinį mokestį banko pavedimu, tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka:

- su Čempionato nuostatais, varžybų taisyklėmis, saugos taisyklėmis;

- su šių nuostatų 7.5 punkte nurodyta informacija ir prisiima atsakomybę už sveikatos būklę, dalyvaujant tokiame renginyje;

- dėl savo vardo, pavardės ir atvaizdų viešinimo sporto populiarinimo tikslais;

- su LSŽF dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu“ (https://www.sportinezukle.lt/wp- content/uploads/2019/11/Atsakomybė-už-etikos-ir-antidopingo- pažeidimus.pdf);

- su LSŽF dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės“ (https://www.sportinezukle.lt/wp- content/uploads/2020/01/Sportinės-žūklės-saugumo-taisykles.pdf);

- su FIPS statuto 18 straipsniu dėl dopingo vartojimo ir atsakomybės už šiuos veiksmus (https://www.sportinezukle.lt/wp- content/uploads/2019/10/FIPSed_Statutes_18-article-doping.pdf);

7.6.  Siekiant tinkamai identifikuoti ankstesniame punkte (7.5) apibrėžtą sutikimą teikiantį asmenį, mokėjimai turi būti atliekami tik iš asmeninės banko sąskaitos.

7.7.  Mokant iš juridinio asmens (klubai, asociacijos ir t.t.) sąskaitos, juridinio asmens vadovas prisiima atsakomybę, kad tinkamai informavo Sportininkus (už kuriuos moka startinį mokestį) dėl 7.5. punkte išdėstytų reikalavimų;

7.8. Mokant iš juridinio asmens sąskaitos (klubai, asociacijos ir t.t.) privalu pateikti Organizatoriui Sportininkų, už kuriuos sumokama, vardų ir pavardžių sąrašą:

- mokėjimo paskirtyje; 

- arba raštu pranešant Organizatoriui.

7.9. Nesant galimybės mokėti iš asmeninės banko sąskaitos, Sportininkas turi kreiptis raštu į varžybų Organizatorių dėl tolimesnių veiksmų.

 

8. Teisėjai

8.1. Čempionato teisėjų (toliau – Teisėjai) komandą formuoja Organizatorius;

8.2. Teisėjų darbo nuostatus rengia Organizatorius ir tvirtina LSŽF;

8.3. Teisėjų komandą sudaro: Vyriausiasis Teisėjas ir žvejybos Sektorių Teisėjai bei papildomai gali būti skiriami 2 (du) vyriausiojo Teisėjo padėjėjai;

8.4. Teisėjams gali būti mokama už jų atliktą Čempionato metu darbą pagal darbo arba sporto veiklos sutartis;

8.5. Su Teisėjais gali būti sudarytos dvišalės (Organizatorius ir Teisėjas) ar trišalės (Organizatorius, LSŽF ir Teisėjas) veiklos sutartys;

8.6. Teisėjai privalo žinoti Čempionato varžybų (etapų) taisykles ir būti susipažinę su šiomis nuostatomis;

8.7. Teisėjas privalo atlikti savo pareigas vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo, nešališkumo principais;

8.8. Sektoriaus Teisėjas varžybų metu stebi Sportininko veiksmus, fiksuoja jo sugavimus nedelsiant įrašant juos į Sportininko protokolą, tikrina žvejybos įrangos atitikimą varžybų taisyklių reikalavimams, vadovaudamasis Čempionato taisyklėmis ir (ar) Teisėjo darbo nuostatais ir kitais, sportinės žūklės varžybas reglamentuojančiais teisės aktais ir reikalavimais;

8.9. Teisėjas turi teisę taikyti Sportininkui nuobaudas už varžybų taisyklių pažeidimus laikantis Teisėjų darbo nuostatų ir nuobaudų skyrimo tvarkos.


9. Mokesčiai ir finansavimas

9.1. Organizatorių naudojamos lėšos Čempionato varžyboms rengti:

- LSŽF lėšos, skirtos finansuoti Čempionatą;

- Sportininkų sumokami startiniai mokesčiai (nustatomi Organizatorių);

- Pagal Paramos ir labdaros įstatymą tikslingai sportui gautos lėšos;

- Rėmėjų lėšos;

- Kitos lėšos.

 

10. Čempionato nugalėtojų nustatymas

10.1. Varžybų nugalėtojai nustatomi, vertinant visose Čempionato varžybų sesijose (dalyse; nepainioti su etapais) užimtų vietų sumą (kuo mažesnis skaičius, tuo aukštesnė vieta reitinge). Kitaip – užimta vieta yra balų skaičius. Visi balai sumuojami – kuo mažiau jų surinkta, tuo aukštesnė reitingo vieta suteikiama;

10.2. Sutapus balų skaičiui, aukštesnę vietą užima tas, kuris surinko daugiausiai taškų (viso Čempionato metu). Jei taškų skaičius vienodas – aukštesnę vietą užima tas, kas sugavo daugiau žuvų (vertinant vienetais, viso Čempionato metu). Jei sugautų žuvų skaičius vienodas – aukštesnę vietą užima tas, kas sugavo didesnę žuvį (vertinant centimetrais, viso Čempionato metu).


11. Laimėjimų viešinimas ir paskelbimas

11.1. Čempionato varžybų (etapų) prizininkai skelbiami LSŽF ir Organizatoriaus viešinimo priemonėse (https://www.facebook.com/LTFFC_official- 474396113031223, www.sportinezukle.lt, www.merkys.lt) ne vėliau kaip: Organizatorius – 3 (trys) dienos nuo paskutinės varžybų dienos, LSŽF – ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) dienų po paskutinės varžybų dienos;

11.2. Lietuvos čempionai ir prizininkai paskelbiami viešai ne vėliau nei 30 (trisdešimt) dienų po paskutinio varžybų etapo;

11.3. Varžybų etapų rezultatai (protokolai) siunčiami į LSŽF el. paštu ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. ) ne vėliau kaip 3 (trys) dienos po etapo pabaigos;

11.4. Už šiame (dešimtame) punkte numatytų darbų atlikimą atsakingas Organizatorius ir LSŽF.


12. Baigtinės nuostatos

12.1. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Organizatoriaus ir / arba sub-organizatorių (juridinio asmens) vadovas, -ai;

12.2. Už šių nuostatų neįgyvendinimą gali būti taikomos finansinės nuobaudos, kurias nustato LSŽF vykdomasis komitetas;

12.3. LSŽF už šių nuostatų neįgyvendinimą atsako tiek, kiek tai numato Sporto įstatymas ir kiti teisės aktai;

12.4. Visi ginčai, tarp Sportininkų, Organizatorių ir LSŽF pirmiausiai sprendžiami tarpusavyje. Nepavykus išspręsti ginčų tarpusavyje, visos ginčo pusės turi teisę kreiptis į teismą. Visi Organizatoriaus ir LSŽF sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.


Nuostatus sudaro 8 (aštuoni) puslapiai


Nuostatus tvirtina:

Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas

NUORODA į oficialų dokumentą

page8image52930096