Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider


Lietuvos Respublikos 

žūklės museline meškere sporto

2024 m. rinktinės formavimo 

NUOSTATAI

 

2023 m. kovo 15 d.

Vilnius

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Pasaulio ir Europos žūklės museline meškere čempionatai yra rengiami Confédération Internationale de la Pêche Sportive (toliau – CIPS) ir International Sport Fly Fishing Federation (toliau – FIPS-Mouche);

1.2.  Lietuvos Respublikai atstovauti tarptautinėse varžybose – pasaulio ir (ar) Europos čempionate, sudaroma Nacionalinė žūklės museline meškere rinktinė (toliau – Rinktinė);

1.3.  Lietuvos Respublikos atstovavimo tarptautinėse varžybose prioritetai nustatomi sekančia seka: 1-ą – pasaulio čempionatas, 2-ą – Europos čempionatas, toliau – kitos FIPS-Mouche organizuojamos varžybos.

 

2. Naudojamos sąvokos

2.1.  Rinktinė – aukšto meistriškumo sporto sportininkų grupė ar grupės, sudarytos atstovauti Lietuvos Respubliką tarptautinėse varžybose;

2.2.  Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto žūklės museline meškere varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms; 

2.3.  Kandidatas – sportininkas, pretenduojantis patekti į rinktinės sudėtį pagal reitingo ir kitus atrankos kriterijus ir atitinkantis kandidatui keliamus reikalavimus;

2.4.  Kapitonas – rinktinės vadovas ir treneris, kaip tai nusakoma Sporto įstatyme;

2.5.  Treneris  aukšto meistriškumo sporto specialistas, rengiantis sportininką (sportininkus) aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) jam (jiems) vadovaujantis šiose varžybose; 

2.6.  Vadybininkas – asmuo, koordinuojantis rinktinės ūkinę veiklą;

2.7.  Sutartis – sporto veiklos sutartis, kaip tai nusako Sporto įstatymo 10 straipsnio 2 punktas;

2.8.  Čempionatas – aukšto meistriškumo sporto žūklės museline meškere renginys – nacionalinio subjekto organizuojamas sporto renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir nacionalinės sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją (laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai; 

2.9.  Organizatorius – Lietuvos sportinės žūklės federacijos (LSŽF) įgaliota meškeriotojų sporto organizacija (nacionalinis subjektas), rengianti nacionalinį čempionatą ir administruojanti Rinktinės veiklą;

2.10.          FIPS-Mouche – International Sport Fly Fishing Federation – Tarptautinė sportinės žūklės museline meškere federacija;

2.11.          LSŽF – Lietuvos sportinės žūklės federacija.

 

3. Rinktinės sudėtis

3.1.  Rinktinę sudaro ne mažiau nei 5 (penki) Sportininkai, sutinkantys atstovauti Lietuvos Respubliką pasaulio ir (ar) Europos čempionate;

3.2.  Rinktinė privalo turėti kapitoną (gali būti vienas iš Rinktinės Sportininkų);

3.3.  Rinktinėje gali būti 6-as Sportininkas, kuris laikomas atsarginiu Sportininku;

3.4.  Rinktinė gali turėti savo vadybininką;

3.5.   Į Rinktinės sudėtį gali būti įtraukiami kiti Rinktinės veiklai reikalingi asmenys (pvz. žurnalistas, muselių rišėjas, fotografas ir t. t.);

3.6.  Rinktinės sudėtis gali skirtis vykstant į skirtingus čempionatus.


4. Kandidatų reitingo sudarymo tvarka

4.1.  Reitingo 1–6  (nuo pirmos iki šeštos) vietos suteikia pirmumo teisę pretenduoti į Rinktinę;

4.2.  Kandidatai į 2024 m. ir paskesnes Rinktines, bus reitinguojami iš 2 (dviejų) paskutinių metų Čempionatų rezultatų – t. y. 2024 m. Rinktinė bus sudaroma pagal 2022 ir 2023 metų sportinių pasiekimų reitingą, 2025 m. Rinktinė – pagal 2023 ir 2024 metų sportinių pasiekimų reitingą ir t. t. 

4.3.  Sportininkų reitingavimas 2024 m. Rinktinei sudaryti, vykdomas remiantis Sportininkų pasiekimais, vertinant pagal:

- 2022 m. Čempionato etapų užimtas vietas (3 įvertinimai); 

- 2023 m. Čempionato etapų sesijų užimtas vietas (6 įvertinimai, 3 etapai po 2 meškeriojimo sesijas);

- Tai yra Sportininkų pasiekimai bus nustatomi iš 9 įvertinimų (užimtos vietos);

4.4. Sportininkų reitingavimas 2025 m. Rinktinei sudaryti, vykdomas remiantis Sportininkų pasiekimais, vertinant pagal:

- 2023 m. Čempionato etapų sesijų užimtas vietas (6 įvertinimai, 3 etapai po 2 meškeriojimo sesijas); 

- 2024 m. Čempionato etapų sesijų užimtas vietas (6 įvertinimai, 3 etapai po 2 meškeriojimo sesijas);

- Tai yra Sportininkų pasiekimai bus nustatomi iš 12 įvertinimų (užimtos sesijų vietos);

Paaiškinimas. Sportininko užimta vieta yra balų skaičius (pvz.: 1-a vieta suteikia 1-ą balą, 5-a vieta – 5 balus ir t. t.). Visi balai sumuojami – kuo mažiau jų surinkta, tuo aukštesnė reitingo vieta suteikiama. Jeigu po skaičiavimų du Sportininkai užima vienodą vietą, aukštesnė reitingo vieta tenka Sportininkui, kuris surinko daugiau taškų per visas reitinguojamas varžybas (varžybos vertinamos taškais). Jei taškų skaičius vienodas – aukštesnę vietą užima tas, kas sugavo daugiau žuvų (vertinant vienetais). Jei sugautų žuvų skaičius vienodas – aukštesnę vietą užima tas, kas sugavo didesnę žuvį (vertinant centimetrais).

4.5.  Už praleistus varžybų etapus skiriami baudos balai, kurie pridedami (tai yra sumuojami) prie 4.4. punkte nusakytų balų. Už kiekvieną praleistą varžybų etapą skiriama tiek baudos balų, kiek etape dalyvavo Sportininkų;

4.6.  Sportininkas, 2023 m. praleidęs bent vieną Čempionato etapą be pateisinamos priežasties, netenka teisės reitinguotis į 2024 ir 2025 m. Rinktinę. Pateisinama priežastimi laikoma: sunki liga, nelaimingi atsitikimai, artimųjų sunki liga ar netekimas. Norint gauti Čempionato etapo praleidimo pateisinimo sprendimą, Sportininkas turi pateikti prašymą ir galinčius pateisinti jo nedalyvavimo Čempionato etape dokumentus Organizatoriui. Sprendimą dėl nedalyvavimo pateisinimo/nepateisinimo priima Organizatoriaus ir LSŽFkolegialaus valdymo organai (tarybos, valdybos, komitetai ir t. t.). 

 

5. Rinktinės sudarymo tvarka

5.1.  Rinktinę formuoja (kviečia Kandidatus į Rinktinę) nacionalinio čempionato Organizatorius, remiantis Sportininkų pasiekimų reitingavimu ir kitais nustatytais kriterijais;

5.2.  Kviečiamam Kandidatui atsisakius dalyvauti Rinktinės veikloje, jo vietą užima sekantis reitingo eilėje esantis Sportininkas;

5.3.  Paaiškėjus, kad ne visi Rinktinės nariai gali vykti į abu – pasaulio ir Europos čempionatus – formuojama kitokios sudėties Europos čempionato Rinktinė, laikantis 5.1. ir 5.2. punktuose nustatytos tvarkos;

5.4.  LSŽF patvirtintos Rinktinės sudėties keitimą gali inicijuoti Organizatorius ir (ar) Kapitonas;

5.5.  LSŽF patvirtintos Rinktinės sudėties keitimas galimas tik pritarus Organizatoriui ir LSŽF;

5.6.  Organizatoriaus teikimu Rinktinės sudėtį tvirtina LSŽF per 10 (dešimt) dienų nuo Organizatorius pateikto prašymo;

5.7.  LSŽF patvirtintos Rinktinės sudėtis skelbiama LSŽF ir Organizatoriaus viešinimo priemonėse per 20 (dvidešimt) dienų nuo Organizatoriaus pateikto prašymo dėl Rinktinės patvirtinimo (www.sportinezukle.lthttps://www.facebook.com/LTFFC_official-474396113031223).

 

6. Rinktinės nario teisės ir pareigos

6.1. Turi teisę gauti LSŽF paramą; 

6.2. Garbingai atstovauti Lietuvos Respubliką tarptautiniuose sporto renginiuose;

6.3. Savo veiksmais ir elgesiu nepakenkti atstovaujamos šalies įvaizdžiui ir reputacijai;

6.4. Laikytis visuomeninio elgesio taisyklių, normų ir reikalavimų;

6.5. Privalo būti lojalus LSŽF ir Organizatoriaus atžvilgiu;

6.6. Viešai turi būti apolitiškas, vengti bet kokių viešų politinių vertinimų ir pasisakymų viešoje erdvėje (internete, socialiniuose tinkluose ir t. t.), kurie vėliau gali būti siejami su LSŽF ir Rinktine, ir galėtų joms kenkti;

6.7. Rinktinės nariai sudaro sporto veiklos Sutartis su Organizatoriumi ir (ar) su LSŽF, pastariesiems pareikalavus;

6.8. Vykdyti Kapitonų nurodymus;

6.9. Privalo dalyvauti Kapitono organizuojamuose treniruočių stovyklose pagal iš anksto paskelbtą grafiką;

6.10.            Dalytis savo žvejybine patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

6.11.            Dalyvauti Organizatoriaus surengtuose renginiuose, skirtuose viešinti Rinktinės veiklą, ne mažiau nei 3 (trys) kartus per metus;

6.12.           Finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio ir (ar) Europos čempionate;

6.13.           Reklamuoti Rinktinės rėmėjus Lietuvos, pasaulio ir Europos čempionate;

6.14.           Pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai Rinktinės narių ir Kapitonui;

6.15.           Privalo turėti sveikatos draudimą, kuris galioja varžybų metų šalyje, kurioje vyksta varžybos;

6.16.           Privalo turėti visą reikalingą pasaulio ir Europos čempionate žvejybos įrangą;

6.17.           Rinktinės nariai privalo laikytis visų Tarptautinės žūklės museline meškere federacijos (FIPS-Mouche – International Sport Fly Fishing Federation) nustatytų taisyklių ir reikalavimų;

6.18.            Rinktinės nariai pripažįsta LSŽF pasirašytą dokumentą „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu“ (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/11/Atsakomybė-už-etikos-ir-antidopingo-pažeidimus.pdf);

6.19.            Rinktinės nariai pripažįsta Tarptautinės sportinės žvejybos federacijos (FIPSed – Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Eau Douce) statuto 18 straipsnį dėl dopingo vartojimo ir atsakomybės už šiuos veiksmus (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/10/FIPSed_Statutes_18-article-doping.pdf);

6.20.           Rinktinės narys, atsisakęs dalyvauti LSŽF patvirtintos Rinktinės veikloje be pateisinamos priežasties diskvalifikuojamas einamiems ir sekantiems metams. Pateisinama priežastimi laikoma: sunki liga, nelaimingi atsitikimai, artimųjų sunki liga ar netekimas, kita. Galutinį sprendimą dėl nedalyvavimo pateisinimo/nepateisinimo priima Organizatoriaus ir LSŽF kolegialaus valdymo organai (tarybos, valdybos, komitetai ir t. t.), gavus Sportininko prašymą ir galinčius pateisinti nedalyvavimą dokumentus.

 

7. Rinktinės kapitonas

7.1. Rinktinės veiklai vadovauja Kapitonas

7.2. Kapitonas renkamas iš Rinktinės narių arba gali būti skiriamas ar (ir) samdomas ne iš Rinktinės narių;

7.3. Kapitonui gali būti paskirta atlikti Vadybininko funkcijas;

7.4. Atsakingas už Rinktinės treniruočių stovyklų organizavimą ir treniruočių grafiko pateikimą Organizatoriui ir Rinktinės nariams (per 30 dienų nuo Rinktinės sudarymo);

7.5. Esant 6 (šešių) Sportininkų Rinktinei nustato, kas iš Sportininkų bus atsargos Sportininku. Gali bet kada pakeisti bet kurį dalyvaujantį varžybose Sportininką į atsargos Sportininką.

 

8. Individualus dalyvavimas pasaulio ir Europos čempionate

8.1. Nesurinkus reikiamo Sportininkų kiekio į Rinktinę, t. y. nesusiformavus RinktineiSportininkai turi teisę dalyvauti tarptautinėse varžybose individualiai;

8.2. Individualių Sportininkų veiklą koordinuoja ir tvirtina Organizatorius ir LSŽF.

 

9. Rinktinės vadybininko veikla

9.1. Rinktinė gali turėti Vadybininką, kuris koordinuoja Rinktinės ūkinę veiklą;

9.2. Vadybininko teisės ir pareigos gali būti perleistos (pilnai ar dalinai) Organizatoriui;

9.3. Vadybininkas gali gauti atlygį už savo darbą;

9.4. Vadybininkas gali gauti kaip atlygį už darbą 15 % (penkiolika procentų) nuo iš rėmėjų pritrauktų lėšų sumos;

9.5. Vadybininkas atsakingas už:

- dalyvavimo čempionatuose mokesčių sumokėjimo koordinavimą;

- kelionės į čempionatą išlaidų planavimą ir organizavimą;

- treniruočių čempionato vietovėse organizavimą;

- kitų, Rinktinės veiklai būtinų ūkinių veiklų, organizavimą;

9.6. Vadybininkui gali būti paskirta atlikti trenerio ir (ar) Kapitono funkcijas.

  

10. Rinktinės rėmimo reglamentavimas

10.1.            Rinktinės narių (atskirų Sportininkų) rėmimo reglamentavimas:

10.1.1.  Rinktinės narys turi teisę gauti asmeninę rėmėjų paramą (rekomenduotina susipažinti su tokios paramos deklaravimo ir apmokestinimo tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (t. y. tokia parama gali būti apmokestinama);

10.1.2.  Rinktinės narys, ketinantis reklamuoti rėmėją asmeniškai, privalo gauti raštišką Organizatoriausleidimą;

10.1.3.  Rinktinės nariui, gaunančiam asmeninę paramą daiktais, rekomenduojama sudaryti raštišką sutartį su paramos tiekėju. Gautą paramą gali būti privalu deklaruoti pajamų ir (ar) turto mokesčių deklaracijoje.

10.2.           Rinktinės rėmimo reglamentavimas

10.2.1.  Rinktinė turi teisę gauti rėmėjų paramą;

10.2.2.  Teisė rinkti paramą Rinktinės vardu priklauso Organizatoriui;

10.2.3.  Paramos Rinktinei rinkimo teisę Organizatorius gali perleisti (pilnai ar dalinai) kitam asmeniui (pavyzdžiui – Rinktinės Vadybininkui), sudarius su juo sutartį raštu;

10.2.4.  Parama pinigais sumokama tik į Organizatoriaus banko sąskaitą;

10.2.5.  Parama daiktais įforminama sutartyse;

10.2.6.  Rinktinės paramos lėšas valdo ir skirsto Organizatorius.


11. Rinktinės finansavimas

11.1.           Rinktinės finansavimui naudojamos lėšos:

-  LSŽF lėšos, skirtos finansuoti Rinktinės išvykas į pasaulio ir Europos čempionatą (laikantis 1.3. punkte nustatytų reikalavimų);

-  Sportininkų asmeninės lėšos;

- Pagal Paramos ir labdaros įstatymą tikslingai Rinktinei finansuoti gautos lėšos;

- Rėmėjų lėšos;

- Kitos lėšos.

11.2.           Valstybės lėšų, skirtų žūklės museline meškere sportui, valdymas ir skirstymas.

11.2.1.  Lėšas valdo ir administruoja LSŽF, kuri apmoka Rinktinių išlaidas pagal pateiktas sąskaitas, laikantis įstatymų reikalavimų (ne bet kokios išlaidos gali būti apmokamos iš šių lėšų) ir LSŽF nustatyto biudžeto (limito);

11.2.2.  LSŽF pirmiausiai finansuoja išvyką į pasaulio čempionatą. Dalyvavimas Europos čempionate finansuojamas tik likus lėšų po pasaulio čempionato finansavimo arba kai pasaulio čempionatas vyksta kitame kontinente ir trūksta finansinių išteklių į jį nuvykti;

11.2.3.  Pagal Lietuvos teisės aktus Organizatoriaus administracinėms išlaidoms padengti skiriama 20 % (dvidešimt procentų) visų gautų lėšų.

 

12. Valstybės skatinimas už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus (išrašas iš Sporto įstatymo);

12.1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija Sportininkams ir jų treneriams už aukšto meistriškumo sporto laimėjimus (toliau – laimėjimai) skiria valstybės premijas ir nustato valstybės premijų dydžius; 

12.2.           Asmuo turi teisę gauti valstybės premiją, jeigu jis, pagal atitinkamos sporto šakos tarptautinės federacijos ar kitų tarptautinių sporto organizacijų nustatytas taisykles atstovaudamas Lietuvos Respublikai, tapo pasaulio ar Europos čempionatų (kuriuose varžėsi ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai laimėjimas buvo pasiektas nurungiant ne mažiau kaip 1/3 varžovų) 1–3 vietos laimėtoju;

12.3.           Valstybės stipendiją turi teisę gauti Sportininkai:

- pasaulio čempionatų 2, 3 vietos, Europos čempionatų 1 vietos laimėtojai – 21 bazinės socialinės išmokos dydžio (842 Eur); 

- pasaulio čempionatų 4–8 vietos, Europos čempionatų 2–3 vietos laimėtojai – 17 bazinių socialinių išmokų dydžio (714 Eur);

- pasaulio čempionatų 9–12 vietos – 15 bazinių socialinių išmokų dydžio (630 Eur);

- pasaulio čempionatų 13–16 vietos, Europos čempionatų 4–6 vietos laimėtojai – 13 bazinių socialinių išmokų dydžio (546 Eur);

12.4.           Sportininkas, tapęs pasaulio čempionatų 2–6 vietos, Europos čempionatų 2, 3 vietos laimėtoju, turi teisę valstybės stipendiją gauti 4 metus nuo atitinkamo laimėjimo pasiekimo dienos;

12.5.           Sportininkas tapęs pasaulio čempionatų 7–16 vietos, Europos čempionatų 4–6 vietos laimėtoju, turi teisę valstybės stipendiją gauti iki kito tos pačios kategorijos sporto renginio, kuris vyksta po to sporto renginio, kuriame buvo pasiektas atitinkamas laimėjimas, paskutinės dienos, bet ne ilgiau kaip 2 metus.

 

13.  Laimėjimų viešinimas ir paskelbimas

13.1.            Pasaulio ar Europos čempionato etapų prizininkai skelbiami LSŽF ir Organizatoriaus viešinimo priemonėse (www.sportinezukle.lthttps://www.facebook.com/LTFFC_official-474396113031223) ne vėliau nei praėjus 10 (dešimt) dienų nuo paskutinės varžybų dienos;

13.2.           Tarptautinių varžybų̨ etapų rezultatai (protokolai) siunčiami LSŽF el. paštu ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. ) ne vėliau nei praėjus 5 (penkioms) dienoms nuo paskutinės varžybų dienos;

13.3.           Už 13.1 punkte numatytų darbų atlikimą atsakingas Organizatorius ir LSŽF, už 13.2 punkte numatytų darbų atlikimą atsakingas Organizatorius.

 

14. Rinktinės sudarymo apskundimas

14.1.           Rinktinės sudarymas gali būti skundžiamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rinktinės sudėties paskelbimo LSŽF ir Organizatoriaus viešinimo priemonėse;

14.2.           Skunde turi būti argumentuotai ir aiškiai išdėstyta: 

- kurie šių nuostatų punktai pažeisti;

- kitos skundo priežastys;

- skundo autoriaus (-ių) kontaktinis el. pašto adresas ir telefono numeris.

14.3.           LSŽF valdyba nustato ir informuoja (el. pašto adresais ir telefonu) skundo svarstymo posėdžio (toliau – Posėdis) dalyvius apie Posėdžio datą ir vietą ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašto gavimo datos ir likus iki Posėdžio datos ne mažiau nei 15 (penkiolika) dienų;

14.4.           Posėdis gali vykti internetinėje erdvėje, pranešus Posėdžio dalyviams apie Posėdžiui naudojamos programos tipą likus iki Posėdžio datos ne mažiau nei 15 (penkiolika) dienų;

14.5.           Posėdyje dalyvauja: LSŽF vykdomasis komitetas, sudarytas iš 3 (trys) narių, Organizatoriaus (juridinio asmens) vadovas arba jo įgaliotas asmuo (turi pateikti vadovo pasirašytą įgaliojimą), teikiantis skundą Kandidatas (-ai)

14.6.           Posėdžio metu sprendimai priimami visų dalyvaujančiųjų daugumos balsų pritarimu arba nepritarimu;

14.7.           Už Posėdžio organizavimą atsakingas LSŽF vadovas.

 

15. Baigtinės nuostatos

15.1.           Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Organizatoriaus (juridinio asmens) vadovas;

15.2.           Už šių nuostatų neįgyvendinimą gali būti taikomos finansinės nuobaudos, kurias nustato LSŽF vykdomasis komitetas;

15.3.           LSŽF už šių nuostatų neįgyvendinimą atsako tiek, kiek tai numato Sporto įstatymas ir kiti teisės aktai;

15.4.           Visi ginčai, tarp Sportininkų, Organizatorių ir LSŽF pirmiausiai sprendžiami tarpusavyje. Nepavykus išspręsti ginčų tarpusavyje, visos ginčo pusės turi teisę kreiptis į teismą. Visi Organizatoriaus ir LSŽFsprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

Nuostatus sudaro 10 (dešimt) puslapių.

 

Nuostatus tvirtina:

 

Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin


Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas


NUORODA į oficialų dokumentą