Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lietuvos sportinės žūklės federacija

Žūklės klubas „Merkys“

 

Lietuvos Respublikos

XXXVII žūklės museline meškere čempionatas, 2022 m.

 

III etapas

Finalinių varžybų

TEISĖJŲ DARBO REGLAMENTAS

 

 

1. BENDROJI INFORMACIJA APIE RENGINĮ

1.1.Data: 2022 m. rugpjūčio 20 d.;

1.2. Renginio vieta: Merkio upė, Varėnos raj. savivaldybė, Puvočių k., poilsiavietė aukščiau Grūdos ir Merkio santakos:

1.2.1. Google Maps koordinatės (įvedamos paieškos lauke): 54.12092566681396, 24.306153716989165;

1.2.2. Maps.lt nuoroda į vietą;

1.3. Varžybų organizatorius: Žūklės klubas „Merkys“, įm. k. 193189044, veikiantis pagal sutartį su Lietuvos sportinės žūklės federacija, 2021-05-14, Nr. LSŽF-07. 

 

2.     TEISĖJAI IR JŲ PAREIGOS

2.1. Teisėjų komandą sudaro: vyriausiasis teisėjas ir sektorių teisėjai (controllers);

2.2. Vyriausiasis teisėjas:

- praveda sektorių teisėjų instruktažą prieš varžybas;

- burtų būdu nustato, kuriame sektoriuje dirbs kiekvienas teisėjas arba priskiria teisėjus prie sektoriaus iki dalyviams traukiant sektorių burtus;

- burtų būdu nustato, kuriame sektoriuje pradės meškerioti kiekvienas varžybų dalyvis;

- tikrina sektorių tinkamumą varžyboms;

- skelbia apie renginio atidarymą ir uždarymą (gali būti perleista renginio vedėjui);

- garsiniu signalu, arba kitaip, skelbia apie varžybų (rungtynių) pradžią, pabaigą, sektorių keitimą, pietų pertrauką ir kt., pagal taisyklėse nustatytą grafiką;

- apdoroja ir skaičiuoja varžybų rezultatus;

- pasirašo bendrą varžybų protokolą ir pateikia jį organizatoriui;

- skelbia nugalėtojus;

- priima sprendimus dėl dalyvių diskvalifikavimo;

- nagrinėja ginčus tarp dalyvio ir sektoriaus teisėjo;

- kontroliuoja ir konsultuoja sektorių teisėjus;

- skiria dalyviui nuobaudą (-as) remiantis įrašais protokole ir varžybų taisyklėmis;

- suteikia sektorių teisėjams protokolus ir rašymo priemonės;

- kviečia greitąją pagalbą, įvykus nelaimingam atsitikimui ir gavus apie tai pranešimą, koordinuoja pirmosios pagalbos veiksmus;

- turi būti išklausęs Lietuvos antidopingo agentūros kursus.

2.3. Sektoriaus teisėjas (controller):

- turi būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus;

- privalo išklausyti teisėjavimo veiklos mokymus (distanciniu būdu), rengiamus varžybų organizatoriaus;

- privalo išklausyti vyr. teisėjo teisėjavimo darbo instruktažą prieš varžybas;

- privalo susiderinti su savo sektoriaus dalyviu nuvykimo/grįžimo į/iš sektoriaus veiksmus ne vėliau nei 30 minučių iki numatomos varžybų pradžios;

- teisėjauja vyr. teisėjo jam priskirtame sektoriuje;

- fiksuoja dalyvio žuvies sugavimus protokole, žymint žuvų ilgį ir pasirašant po kiekvieno sugavimo;

- kontroliuoja, kad meškeriotojas pasirašytų protokole po kiekvienos sugautos žuvies fiksavimo;

- kontroliuoja, kad varžybų dalyvis pasirašytų protokole pasibaigus varžyboms. Protokolai be dalyvio ir teisėjo parašų nebus priimami apskaitai;

- pristato savo sportininkų protokolus vyr. teisėjui po kiekvienos dalies, kartu su dalyviu, ne vėliau nei per 60 minučių nuo varžybų dalies pabaigos (įskaitant ir tuščius protokolus);

- kontroliuoja žūklės įrankių atitikmenį varžybų taisyklėms prieš varžybų pradžią, joms pasibaigus, o taip pat varžybų eigoje pastebėjus, kad meškeriotojas keičia ar pakeitė naudojamą įrangą;

- kontroliuoja, kad dalyvis nepažeistų sektoriaus ribų;

- fiksuoja dalyvio varžybų taisyklių pažeidimus protokole, aiškiai juos pažymėdamas ir aprašydamas protokole, ir praneša apie tai dalyviui;

- privalo laikytis saugaus atstumo ir dispozicijos meškeriotojo atžvilgiu; rūpintis savo saugumu, stebėti, kur žvejoja dalyvis, kad neatsidurti jo žvejybos valo ir masalo užmetimo (skriejimo) zonoje;

- privalo skelbti dalyviui varžybų eigos laiką kas 30 min. nuo varžybų sesijos pradžios ir likus 10 min. iki varžybų sesijos pabaigos;

- stabdo / tęsia varžybų laiką sportininkui pareikalavus;

- sportininkui paklausus, atsako, kiek laiko liko iki varžybų pabaigos;

- prieš pradedant varžybas, susitaria su sportininku, iš kurio upės kranto dirba teisėjas. Upėje esanti sala laikoma upės krantu. Sesijos metu galima keisti krantą tik išanksto susitarus. Teisėjo perbridimui į kitą krantą (salą) žvejybos laikas yra stabdomas;

kontroliuoja, kad sportininkas dėvėtų gelbėjimosi liemenę (varžybos nepradedamos, jei sportininkas nedėvi gelbėjimosi liemenes);

- stabdo varžybas prasidėjus žaibavimui, liūčiai, audrai ir (ar) kitam, nepalankiam meškeriojimui hidrometeorologiniam reiškiniui. Vėliau jas pratęsia, esant tinkamoms hidrometeorologinėms sąlygom arba nusprendžia nutraukti varžybas (pageidautina, suderinus tokį sprendimą telefonu su vyr. teisėju);

- įvykus nelaimingam atsitikimui, patyrus žalą pačiam ar dalyviui, nedelsiant informuoja apie tai vyr. teisėją telefonu;

2.4. Sektoriaus teisėjui varžybų metu draudžiama:

- naudotis mobiliuoju telefonu, išskyrus atvejus, kai siekiama fiksuoti pažeidimus ir (ar) laimikius bei bendraujama su vyr. teisėju;

- klausytis muzikos;

- bendrauti su gretimų sektorių teisėjais;

- padėti dalyviui paimti jo sugautą žuvį (dalyvis privalo pats ją suimti graibštu ir pateikti teisėjui);

- bristi toliau nei 1 m nuo kranto;

- bristi upe ne žuvies matavimo tikslais;

- perbristi į kitą krantą be dalyvio leidimo;

- triukšmauti, braidyti ir kitaip trikdyti žuvis ir varžybų dalyvį;

- priimti bet kokią dalyvio pagalbą žuvies matavimo metu (???);

- įskaityti laimikį, jei žvejybinis kabliukas yra išmigęs pagautai žuviai toliau už statmenos linijos, kertančios žiaunų dangtelio kraštą;

- įskaityti laimikį, pastarajam žuvus ar patyrus mirtinus sužalojimus sugavimo metu (kraujuojant be perstojimo, įsmigus kabliukui pro akį į smegenis ir t.t.);

- suteikti bet kokią pagalbą varžybų dalyvių meškeriojimo procesui – duoti patarimus, rekomendacijas, suteikti masalus, komplektuoti įrankius bei pavadėlius ir pasaitėlius ir t. t. varžybų dalyviams;

- kalbinti dalyvį ir kitaip trukdyti dalyviui žvejoti;

- nešti ar padėti nešti dalyvio žvejybos įrangą.


3.     LAIMIKIŲ REGISTRAVIMAS IR ELGESYS SU ŽUVIMI

3.1. Žuvies matavimą atlieka teisėjas – matuojama lovelyje, pastarąjį laikant vandens telkinio vandenyje; 

3.2. Dalyvis įdeda neatkabintą laimikį (išskyrus atvejus, kai žuvis pati atsikabina; arba kitaip – dalyviui draudžiama pačiam atkabinti savo laimikį) kartu su tinkleliu į matavimo lovelį (jei įmanoma, neištraukdamas žuvies iš vandens ir neliesdamas jos rankomis);

3.3. Teisėjas išmatuoja žuvį nuo nosies galiuko iki apatinės uodegos peleko atšakos galo. Žuvies matavimo veiksmai turi būti atlikti maksimaliai greitai;

3.4. Sugautos žuvies ilgis, jei jis nėra tiksliai lygus sveikam centimetrų skaičiui, apvalinamas iki artimiausio didesnio centimetro. Tai yra 30,1–31,0 cm žuvis skaičiuojama kaip 31 cm ilgio, ir t.t.;

3.5. Išmatavus laimikį, sektoriaus teisėjas privalo žuvį ištraukti iš tinklelio, išimti kabliuką, atgaivinti žuvį ir ją paleisti, visais šiais veiksmais padarydamas laimikiui kuo mažiau žalos;

3.6. Paleidus žuvį, teisėjas atlieka šiuos veiksmus: užrašo laimikį ir jo sugavimo laiką į protokolą, bei duoda pasirašyti meškeriotojui (tai daroma po kiekvienos įskaitinės žuvies sugavimo). Komentaras: dalyviui pasirašant protokole ties sugavimais po sesijos pabaigos, jis įgauna pranašumą – turi daugiau laiko žvejoti. Vėliau kilus ginčui tarp dalyvio ir teisėjo dėl žuvų kiekio – laimės teisėjas; todėl būtent dalyvis suinteresuotas šių parašų įrašymu laiku;

3.7. Žuvys, kurios ištraukiamos vėliau nei 10 (dešimt) minučių po varžybų dalies pabaigos – neįskaitomos;

3.8. Jei laimikio fiksavimo metu dėl teisėjo kaltės neišmatuota žuvis prarandama, tai pažymima protokole;

3.9.       Žuvus sugautai žuviai ar pastarajai patyrus mirtinus sužalojimus (pvz. nenustojamas kraujavimas, kabliuko įsmeigimas per akį į smegenis ir panašiai) –  žuvis paimama teisėjo ir nedelsiant užmigdoma. Įvykis žymimasprotokole, žuvis atiduodama vyr. teisėjui; 

3.10.       Žuviai per gyliai įrijus masalą, nereikia stengtis jį ištraukti – reikia tiesiog nukirpti ar nupjauti pasaitėlį kuo arčiau masalo ir tuomet kuo skubiau paleisti žuvį;

3.11.       Jei dalyvis nenori, kad laimikis būtų įskaitytas, leidžiama žuvį paleisti iš karto, nepateikus jos teisėjui.

 

4.     ŽŪKLĖS ĮRANGOS PATIKRA

4.1. Žūklės įrankių patikrinimui teisėjai gali naudoti matavimo ruletę (centimetrais) ir (ar) FIPS-Mouche sukurtą ir patvirtintą matavimo įrankį (matuoklis):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Įrangos apribojimai, kurie gali būti nustatomi 5.1. punkte paminėtų matuokliu, išvardinti taisyklių 8 punkte; 

4.3. Nustačius, kad naudojama muselė neatitinka taisyklių reikalavimų, muselė paimama ir vėliau perduodama vyr. teisėjui;

4.4. Jei su musele, kuri neatitinka taisyklių reikalavimų, buvo sugauta žuvis, apie tai  pažymima protokole;

4.5. Muselės užkarpėlės nebuvimo (barbless) patikros procedūra: kabliukai, su mechaniškai pašalintomis užkarpėlėmis, turi būti nekliudomai ištraukiami po jų įsmeigimo į popieriaus lapą ar drabužių medžiagą.


5.     TEISĖJO DARBO ĮRANKIAI

5.1. Sektoriaus teisėjo darbinis komplektas, kurį išduoda organizatoriai:

- Teisėjo liemenė;

- Įrangos tikrinimo matuoklis pagal FIPS-Mouche standartus arba kitoks matuoklis, matavimo lovelis centimetrais;

- Laimikių fiksavimo/surašymo komplektas: kietas aplankas, rašiklis, sugavimų protokolas, renginio dokumentai (varžybų taisyklės, teisėjo darbo reglamentas);

- Geriamasis vanduo.

5.2. Kiti sektoriaus teisėjo įrankiai, kurios reikia turėti:

- Laiko stebėjimo priemonė (laikrodis rankinis / laikrodis telefone);

- Galvos apdangalas nuo saulės;

- Peiliukas;

- Apsauginiai akiniai;

- Neperšlampami drabužiai (striukė) ir avalynę (ilgi guminiai botai arba bridkelnės).

5.3. Kiti sektoriaus teisėjo įrankiai, kurios rekomenduotina turėti:

- Nešiojama kėdutė;

- Bridlazdė;

- Repelentas (purškalas) / tepalas / gelis nuo vabzdžių;

- Repelentas (purškalas) / tepalas / gelis, malšinantis skausmą nuo vabzdžių įkandimų.

 

6.     ATLYGIS TEISĖJAMS

6.1. Sektorių teisėjai gauna atlygį už savo darbą:

- dovanų kuponą 50 € muselinės žūklės prekių parduotuvėse apsipirkti (Vilniuje – “Catch Fly Shop” ir Kaune – “Fly To Tie”);

- vienos dienos leidimą žvejoti vaivorykštinius upėtakius privačiame tvenkinyje;

6.2. Sektorių teisėjai papildomai gauna:

- maitinimą renginio metu (pietūs).

 

  1. 7.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Varžybų teisėjai vykdydami savo darbą turi būti susipažinę ir vadovautis:

- su šių varžybų (čempionato III etapo) taisyklėmis;

- su šių varžybų (čempionato III etapo) saugos taisyklėmis ir galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu;

- su 2022 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatais (2022-02-15);

- su Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere 2023 m. rinktinės formavimo nuostatais (2022-02-15);

- su LSŽF pasirašytu dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu“ (2019-10-31) ;

- su LSŽF pasirašytu dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės“ (2022-06-29);

- su LSŽF pasirašytų dokumentu – „Etikos ir drausmės kodeksas“ (2022-06-29).  

7.2. Sektorių teisėjai gauna organizatorių nustatytą atlygį ir (ar) kompensaciją, kitą skatinimą už savo darbą;

7.3. Visi varžybų teisėjai privalo susipažinti su šių varžybų saugos taisyklėmis ir pasirašyti saugos žurnale, patvirtindami, kad buvo tinkamai supažindinti saugos taisyklėmis;

7.4. Varžybų organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą;

7.5. Varžybų organizatoriai atsako už teisėjų saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

Dokumentą sudaro: 6 (šeši) puslapiai.

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos (FIPS-Mouche narys) nario, 

Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin